Valvontatoiminta: Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja tasapuolinen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa. Valvonnalla voidaan ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaalirahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolue- ja vaalirahoituksen tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mahdollistaa epäasiallisen rahoituksen havaitsemisen.

Tehtävät jakaantuvat lainsäädännön perusteella ilmoitusten vastaanottamiseen ja julkaisemiseen, ilmoitusvelvollisille viestimiseen, vastaanotettujen asiakirjojen oikeellisuuden varmentamiseen ja toimiin, joilla varmennetaan lainsäädännössä mainittujen rajoitteiden noudattamista. Asiakirjahallintoon ja ilmoitusten julkaisemiseen liittyvät tehtävät toteutetaan tätä varten rakennetussa tietojärjestelmässä.

Vaali- ja puoluerahoituksen valvontatehtävä on vakiintunut osaksi tarkastusviraston toimintaa. Tehtävä on puoluelaissa säädetyiltä osin luonteeltaan pysyvä ja edellyttää vakinaisia resursseja. Vaalirahoituslaissa säädetyiltä osin tehtävä on vaalikohtainen, mutta prosessina säännöllisesti toistuva. Jälki-ilmoitusmenettelyyn liittyvät tehtävät edellyttävät resursseja vaalittominakin vuosina.

Valvonnan kohdentaminen

Puoluelain (10/1969, muutettu 683/2010) ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) mukaan tarkastusviraston tehtävänä on vastaanottaa ilmoitusvelvollisten tekemiä vaalirahoitusilmoituksia ja valvoa niiden oikeellisuutta. Vuoden 2016 alusta tarkastusvirasto on valvonut myös puolueille myönnettävän valtionavustuksen käyttöä.

Kehittämisen painopisteet

Oikeusministeriön asettama puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön kehittämistyöryhmä aloitti työskentelynsä vuonna 2019 ja sen toimikausi kestää joulukuuhun 2021. Työryhmässä tarkastusvirastolla on kaksi pysyvän asiantuntijan paikkaa. Kehittämisessä huomioidaan mahdolliset lainsäädäntömuutokset. Valvonnassa käytettävä tietojärjestelmä uudistetaan siten, että vuonna 2025 samanaikaisesti toteutuvat alue- ja kuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset voidaan vastaanottaa. Puolueiden ja piirijärjestöjen tarkastaminen perustuu mahdollisimman pitkälti sähköisiin aineistoihin.

Puolue- ja vaalirahoituksen valvontasuunnitelma vuosille 2022–2026

Valvontakertomuksien sisällöstä ja aikataulusta on olennaisilta osin säädetty puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa. Lainsäädännön edellyttämät raportointivaatimukset täytetään. Raportoinnissa pyritään tuomaan esiin näkemyksiä lainsäädännön toimivuudesta.

Eduskunnalle raportoidaan vaalirahoituslain nojalla seuraavasti:

 • Kuntavaaleista 2021 raportoidaan helmikuussa 2022

 • Aluevaaleista 2022 raportoidaan syyskuussa 2022

 • Eduskuntavaaleista 2023 raportoidaan joulukuussa 2023

 • Presidentinvaaleista 2024 raportoidaan syyskuussa 2024

 • Europarlamenttivaaleista 2024 raportoidaan helmikuussa 2025

 • Alue- ja kuntavaaleista 2025 raportoidaan joulukuussa 2025.

Eduskunnalle raportoidaan puoluelain nojalla seuraavasti:

 • Vuoden 2021 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2022

 • Vuoden 2022 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2023

 • Vuoden 2023 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2024

 • Vuoden 2024 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2025

 • Vuoden 2025 valvontatoiminta raportoidaan maaliskuussa 2026.