Vaikuttavuustavoitteet ja tulostavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava. Tarkastusvirasto tarkastelee vaikuttavuuttaan seuraamalla tarkastussuositusten ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan kannanottojen toteutumista, pyytämällä säännöllisesti sidosryhmien näkemyksiä toiminnastaan sekä seuraamalla tulostavoitteiden saavuttamista.

Tarkastusviraston vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee

Vaikutamme valtion taloudenhoidon tuloksellisuuteen käymällä tarkastustietoon perustuvaa dialogia valtioneuvoston, muiden ohjaustahojen ja päätöksiä toimeenpanevan hallinnon kanssa.

Luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee

Vaikutamme tarkastustoiminnallemme siihen, että päätöksenteon pohjana oleva valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tietoperusta on luotettava ja hyvälaatuinen.

Luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu

Vaikutamme siihen, että veronmaksajat sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa toimivat kansainväliset tahot luottavat suomalaisen valtionhallinnon kykyyn toimia avoimesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Julkisen talouden hoito on kestävää

Vaikutamme siihen, että julkista taloutta hoidetaan vastuullisesti, pitkän aikavälin kestävyys huomioiden. Finanssipolitiikka on sääntöjenmukaista ja toimien mitoitus on suhdanteita tasaavaa.

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu seuraavat kuusi tulostavoitetta. Tulostavoitteissa onnistuminen luo edellytykset ja perustan toiminnan vaikuttavuudelle.

1. Tuotamme päätöksentekijöille toiminnan kehittämiseen ajankohtaista ja olennaista tietoa

Ajankohtaista ja olennaista tietoa tuotetaan vaikuttavuustavoitteidemme mukaisista alueista. Tavoitteenamme on vaikuttaa koko tarkastusprosessin ajan. Tiedämme, milloin ja millaisiin asioihin VTV:n kannattaa tarttua ja suunnata tarkastusta. Tuottamamme tieto ja suositukset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja meiltä pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa ja näkemyksiä.

Mittarit: Tarkastussuunnitelman toteutuminen, sidosryhmäkyselyt 2015 ja 2019, palautekysely 2020, suositusten toimeenpanoprosentti, lausuntojen ja kuulemisten määrät, ulkoisten verkkosivujen kävijämäärät, blogien ja katsausten lukijamäärät, Twitterin kohderyhmien sitoutumisaste

2. Kannanottomme on huomioitu finanssipolitiikan valmistelussa ja päätöksenteossa

Finanssipolitiikan valvonnalla tuottamamme arviointitieto ja kannanotot otetaan huomioon valtioneuvoston finanssipolitiikkaa koskevassa päätöksenteossa sekä finanssipolitiikan valmistelussa, ja meiltä pyydetään monipuolisesti asiantuntijatietoa julkisen talouden hoidosta.

Mittari: Itsearviointi

3. Asiakkaamme arvostavat vuorovaikutustamme ja yhteistä dialogia

Ymmärrämme sidosryhmiemme toimintaa siten, että osaamme tarjoilla tarkastusten tulokset näiden tarvitsemalla tavalla. Tarkastuksen aikainen viestintä koetaan tarkastuskohteissa toimivaksi.

Mittarit: Sidosryhmäkysely 2019, palautekysely 2020, työryhmien osallistujamäärät

4. Monipuolistamme tiedonmuodostuksen menetelmiä

Vaikuttaaksemme paremmin otamme käyttöön uusia teknologioita ja hyödynnämme monipuolisia tiedonmuodostuksen keinoja. Toteutamme monilajitarkastuksia, jotta pystymme tuottamaan entistä monipuolisempaa tietoa päätöksentekijöille.

Mittarit: Uusien menetelmien käyttöönottojen määrä, monilajitarkastusten määrä, monilajitarkastusten suositusten toimeenpanoprosentti

5. Osaaminen ennakoi ja vastaa toiminnan tarpeita

Toteutamme tehokkaasti strategisen osaamisen kehittämissuunnitelmaamme. Toteutamme viraston tavoitteiden kanssa yhteensovitettuja henkilöstön yksilöllisiä tavoitteita tukevia kehittymissuunnitelmia ja siten kehitämme tarvitsemiamme tulevaisuuden taitoja ja osaamista.

Mittarit: Kriittisten osaamisalueiden henkilöstökysely ja osaamiskeskustelut

6. Tarkastusvirasto on toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö

Henkilöstömme kokee, että työyhteisömme on hyvinvoiva ja yhdessä toimiva. Tätä arvioidaan erityisesti henkilöstön yhteistyön, motivaation, työkyvyn ja uudistumiskyvyn sekä esimiestyön ja johtamisen näkökulmista.

Mittarit: Henkilöstökysely ja sairaspoissaolojen määrä

 

Tulostavoitteiden edistymisestä ja toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti tilinpäätöksen yhteydessä.