Tukipalvelut

Laadukkaasti ja tehokkaasti toimivilla tukipalveluilla luodaan osaltaan edellytykset Valtiontalouden tarkastusviraston vaikuttavalle tarkastus- ja valvontatyölle. Tukipalveluiden selkeä vastuunjako, niiden tuottama ohjeistus ja asiantuntijapalvelut takaavat sen, että muun henkilöstön on mahdollista keskittyä viraston ydintoimintaan ja ulkoiseen vaikuttavuuteen.

Tukipalvelut on organisoitu projekteiksi ja niiden vuosittaiset tavoitteet ja resurssit vahvistetaan projektisuunnitelmissa. Pysyväisluonteisia tukipalveluprojekteja ovat:

  • Henkilöstöpalvelut

  • Talous- ja raportointipalvelut

  • Viestintäpalvelut

  • ICT-palvelut sekä tietoturvallisuus ja tietosuoja

  • Analytiikkapalvelut

  • Asiakirjahallinto ja toimitilapalvelut

  • Hankinta- ja sopimuspalvelut

  • Assistenttipalvelut.

Tukipalvelut huolehtivat tarkastusviraston kirjanpitoyksikkötehtävien hoitamisesta. Osassa tukipalveluista, kuten henkilöstö-, talous- ja raportointipalveluissa toimitaan yhteistyössä Palkeiden kanssa ja toteutetaan hyväksytyn palvelusopimuksen mukaista työnjakoa vastuineen. Tarkastusviraston tukipalvelut tuottavat informaatiota tarkastusviraston johtamisen ja esimiestyön tueksi sekä tukevat oman työnsä kautta henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa tehtäväalueillaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tukipalveluita tuotetaan koko viraston käyttöön tukien henkilöstön ja viraston toimintaedellytyksiä sekä työyhteisön toimintaa.

Tukipalveluiden tehtäviin kuuluu järjestää määrämuotoinen henkilöstö- ja talousraportointi sekä muut hallinnolliset palvelut. Henkilöstö- ja talous- ja raportointipalvelut sekä hankinta- ja sopimuspalvelut varmistavat osaltaan sisäisen valvonnan edellytysten toteutumisesta tarjoamalla ajantasaisen ohjeistusten tarkastusviraston henkilöstölle.

Tarkastusviraston viestintäpalvelut toteuttaa tarkastusviraston strategiaa tukemalla myönteistä sisäistä ja ulkoista organisaatiomielikuvaa sekä edistämällä tiedon jakamista. Viestinnän kanavat ja toimenpiteet valitaan ja sisällöt toteutetaan kohderyhmälähtöisesti. Viestintäpalvelut tarjoaa myös käännös- ja termipalveluja kielilain vaatimusten toteuttamiseksi ja kansainvälisen yhteistyön tueksi. Työyhteisöviestinnän avulla tuetaan henkilöstön tiedonsaantia ja tuetaan työn tekemistä yhdessä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tarkastusviraston ICT-palveluiden tavoitteena on, että henkilöstöllä on käytössään tehokkaasti toimivat henkilökohtaiset tietotekniikan työvälineet, virastolla on käytössä toimivat alustat tiedon käsittelyä ja viestimistä varten ja toimistolla on työpisteillä ja neuvottelutiloissa tarpeita vastaavat tekniset ratkaisut. Tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehditaan varautumalla, ohjeistamalla ja kouluttamalla henkilöstöä sekä antamalla asiantuntijatukea projekteille. Analytiikkapalveluiden avulla kehitetään tarkastusviraston tiedolla johtamisen ratkaisuja sekä tarkastus- ja valvontatoiminnassa tarvittavien menetelmien ja välineiden käyttöönottoja sekä ylläpitoa.

Asiakirjahallinto kehittää sähköisiä palveluitaan ja tukee henkilöstöä palveluiden käytössä. Kaikissa ICT-palveluissa huomioidaan meneillään olevat hybridityön vaatimukset. Assistenttipalvelut varmistavat, että tarkastus- ja valvontatoiminnassa sekä tarkastusviraston johdolla on asiantunteva hallinnollinen ja tarkastuksen tuki käytössään eri projekteissa.