Tarkastustoiminta: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta

Alueen tarkastukset painottuvat hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueiden ja niiden välisten yhteyksien toimivuuden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointiin. Tarkastusten näkökulma on usein välillisissä taloudellisissa vaikutuksissa.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen osa-alueet ovat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kokonaisturvallisuus.
Kuvio: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen osa-alueet

Tarkastusten painopiste on julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittävissä sosiaaliturvan etuuksissa ja niihin liittyvien palveluiden ─ kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, työvoima-, koulutus- ja oppimispalveluiden ─ tuloksellisuudessa, taloudellisuudessa ja yhteensovittamisessa. Lisäksi tarkastukset käsittelevät talouskasvua tukevia ja edistäviä työllisyyden, yrittäjyyden sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kysymyksiä ─ sekä yhteiskuntarauhaa ja -järjestystä varmistavaa kokonaisturvallisuutta.

Näille aihealueille on tyypillistä monikanavarahoitus, jossa valtio on yksi keskeisistä rahoittajista. Toimintaympäristössä korostuu valtakunnallinen ohjaus; tulokset ja vaikuttavuus syntyvät alueellisesti ja paikallisesti. Sosiaali- ja terveys- sekä koulutus- ja työllisyyspolitiikka ovat kansallisen sääntelyn piirissä, sen sijaan turvallisuus-, kasvu-, tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopolitiikassa EU-yhteistyöllä ja -rahoituksella on suuri merkitys.

Tarkastusten avulla tuotamme luotettavaa tietoa monimutkaisista asiakokonaisuuksista: keskitämme resursseja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin aiheisiin sekä hyödynnämme monipuolisesti eri tarkastuslajeja, henkilöstön osaamista ja viraston ulkopuolisia asiantuntijapalveluja.

Sosiaaliturvan etuudet

Tarkastamme sosiaaliturvauudistuksen päätöksenteon pohjana olevaa valtiontalouden ja valtion taloudenhoidon tietoperustaa

  • tunnistamalla valtiontalouteen tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä

  • arvioimalla etuuksien ja palveluiden välisiä yhteyksiä, tuloksellisuutta ja vaikutuksia suhteessa toisiinsa ja asetettuihin tavoitteisiin

  • tarjoamalla sosiaaliturvauudistuksen valmistelijoille tietoa asiakokonaisuuksien systeemisistä ja keskinäisistä vaikutussuhteista

  • arvioimalla sosiaaliturvamenojen vaikutuksia julkisen talouden kehitykseen.

Vuonna 2021 valmistuu tarkastus ja katsaus, jossa arvioimme työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja informaatioloukkujen purkamiseen tähdänneiden säädösten toimivuutta. Uusia tarkastuskohteita ovat myös opintotuen ja asumistuen ja asuntopolitiikan väliset yhteydet.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Asiantuntijalausunnoissamme otamme kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen taloudellisiin näkökohtiin ja tuotamme tarkastustietoa uudistuksen päätöksenteon tueksi. Vuonna 2021 valmistuu kaksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää koskevaa tarkastusta. Toisessa tarkastuksessa arvioimme, ovatko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tiedontuotanto, mittarit ja arviointimalli tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja ja voidaanko niiden avulla saada oikea tilannekuva ja käsitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitustarpeesta ja riittävyydestä sekä toiminnan tehokkuudesta. Toisessa tarkastuksessa selvitämme sitä, ovatko sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimet johdonmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinnan ja omavalvonnan suunnittelussa, ohjaamisessa ja seurannassa.

Työllisyys ja yrittäjyys

Hallitus käynnistää vuoden 2021 aikana lukuisia työllisyyden edistämistoimia ja kokeiluita. Levitämme päätöksentekijöille ja päätösten toimeenpanijoille tietoa aiemmista työllisyyteen liittyvistä tarkastuksista. Vuoden 2021 tarkastusaiheita ovat alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet, yrittäjyyden kannustimet ja palvelujärjestelmän toimivuus sekä työperusteisen maahanmuuton esteet ja kannustimet.

Jatkuva oppiminen

Vuonna 2021 käynnistyy jatkuvan oppimisen uudistus, joka perustuu joulukuussa 2020 julkaistuihin uudistuksen linjauksiin ja tiekarttaan. Aloitamme tarkastuksen jatkuvan oppimisen uudistuksen lähtökohdista ja rahoituksesta. Lisäksi vuonna 2021 valmistuu tarkastus, jossa arvioimme ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpanon ja säästöjen yhteensovittamista.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Kymmenen viime vuoden aikana tutkimus- ja kehittämis- (T&K) panostukset ovat pienentyneet noin miljardilla eurolla. Julkisen sektorin rahoitus yritysten T&K-toiminnan tukemiseen on enää 0,08 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuluvalla hallituskaudella kertaluontoinen TKI-rahoitus kattaa 80 prosenttia valtion TKI-toiminnan tukemiseen kohdennettavasta lisärahoituksesta. Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa -tarkastuksessa arvioimme tutkimustiedon hyödyntämiseen kohdistuvaa ohjausta ja hallintaa sekä strategisella että ohjelmatasolla.

Kokonaisturvallisuus

Seuraamme keväällä 2020 alkaneen Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen etenemistä. Hanke on osa pelastustoimen uudistuksen toteutusta. Hankkeen tehtävänä on luoda kattavaa tietopohjaa pelastustoimen suunnittelun, toiminnan ennakoinnin ja johtamisen tueksi.