Tarkastustoiminnan jälkiseuranta

Jälkiseurannan avulla selvitämme, mihin toimiin tarkastuskohde on ryhtynyt johtopäätöstemme ja suositustemme perusteella ja ovatko nämä toimet käsityksemme mukaan riittävät korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat. Arvioimme seurannan avulla, millaisia tarkastustoimia meidän tulisi jatkossa asiaan kohdentaa.

Pyrimme jälkiseurannan avulla edistämään kannanottojemme huomioimista sekä antamiemme suositusten toimeenpanoa. Tämä tukee strategiamme tavoitetta vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja tuottaa tarkastustietoa, jota käytetään valtionhallinnon toiminnan kehittämiseen. Jälkiseurannalla osoitamme tarkastuskohteelle ja sitä ohjaavalle ministeriölle, että seuraamme sen tekemiä toimenpiteitä ja olemme kiinnostuneet tarkastetun asiakokonaisuuden tilasta myös varsinaisen tarkastuksen jälkeen.

Jälkiseuranta tuottaa myös tietoa oman toimintamme suunnittelua varten. Suunnittelua palvelee esimerkiksi tieto siitä, mikä on tarkastuskohteen tila ja missä määrin tarkastuskohde on toteuttanut antamiamme suosituksia.

Jälkiseurantojen toteutus ja raportointi suunnittelukaudella

Tarkastusohjeemme mukaisesti jälkiseuranta tehdään niistä tarkastuksista, joista on annettu tarkastuskertomus. Jälkiseuranta toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tarkastuksen yhteydessä laadimme jälkiseurantasuunnitelman, jossa määritellään jälkiseurannan laajuus ja ajankohta. Myöhemmässä vaiheessa, yleensä 2–3 vuotta tarkastuksen jälkeen, toteutamme jälkiseurannan ja sen raportoinnin. Jälkiseurannan ajankohtaa päätettäessä arvioimme, miten laajoja toimia ja muutoksia tarkastuksen kannanotoissa edellytetään ja kuinka kauan näiden toimien toteuttaminen tai aloittaminen voisi kestää.

Jälkiseurantaraportit koskevat yhteisen tarkastusprosessimme alaisia tarkastuksia eli finanssipolitiikan tarkastuksia, tilintarkastuksesta erillisiä laillisuustarkastuksia, tuloksellisuustarkastuksia sekä useita tarkastuslajeja soveltavia monilajitarkastuksia. Tilintarkastus on muista tarkastuslajeista erillinen kokonaisuus ja siihen liittyvä jälkiseurantatyö toteutetaan osana viraston tilintarkastusta.

Jälkiseurantaraporteissa toteamme, onko antamamme suositukset toteutettu, ja arvioimme, onko toteutetut toimet riittäviä tarkastuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Raportissa toteamme myös, mitkä ovat jatkotoimemme jälkiseurannan perusteella. Emme jatka jälkiseurantaa, jos katsomme, että epäkohdat on riittävässä määrin korjattu. Jälkiseurantaa voidaan kuitenkin jatkaa, jos emme ole saaneet riittävää tietoa epäkohtien korjaamisesta. Päätelmänämme voi olla myös esitys uuden tarkastuksen aloittamiseksi aiheesta.

Jokaiselle jälkiseurannalle on osoitettu vaikuttavuusjohtaja, joka hyväksyy jälkiseurannan toteuttamisen laajuuden ja lopullisen jälkiseurantaraportin. Vaikuttavuusjohtajat vastaavat jälkiseurantojen laadunvalvonnasta.

Jälkiseurannan toteutuksessa noudatetaan viraston laatimia tarkastusohjeita. Jälkiseurannat toteutetaan pääsääntöisesti jälkiseurantasuunnitelmien mukaisesti, mutta näistä voidaan poiketa vaikuttavuusjohtajan päätöksellä perustelluista syistä. Esimerkiksi jälkiseurannan ajankohtaa voidaan muuttaa, mikäli se on tarkastettavan asiakokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista.

Tavoitteenamme on toteuttaa suunnittelukaudella tähän mennessä laadittujen jälkiseurantasuunnitelmien mukaiset jälkiseurannat ja raportoida niistä. Vuosille 2022–2024 on tähän mennessä suunniteltu toteutettavaksi yhteensä 35 jälkiseurantaa. Jälkiseurantojen määrä tarkastuskaudella vuosille 2024–2026 tarkentuu valmistuvien tarkastusten ja niistä laadittavien jälkiseurantasuunnitelmien mukaisesti.

Tarkastuskertomuksen nimi ja numero Jälkiseurantaraportin suunniteltu valmistumispvm
Kybersuojauksen järjestäminen 16/2017 (tuloksellisuustarkastuskertomus)
Jälkiseurannan jatkoseuranta
16.1.2022
Laajakaistarakentamisen tukeminen 8/2016 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 24.1.2022
Kehittämishankkeiden hyvät käytännöt – Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman hankkeiden meta-arviointi 15/2019 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 30.1.2022
Kotoutumiskoulutus 15/2018 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.3.2022
Yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointi 7/2019 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 15.2.2022
Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet 5/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 28.2.2022
Rahoitusvakausviraston toiminta osana pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia 3/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.5.2022
Talousarvion yhtenäisyys 11/2020 (laillisuustarkastuskertomus)
Jatkoseuranta, ensimmäinen jälkiseurantaraportti valmistunut 1.9.2021
30.6.2022
(jatkoseuranta)
Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen 9/2019 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 28.10.2022
Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden kustannukset ja rahoitus 8/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) (Kertomus on salassa pidettävä) 31.10.2022
Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittaminen ja kuntakorvausjärjestelmän kehittäminen 2/2018 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.12.2022
Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa 17/2019 (finanssipolitiikan tarkastus) 31.12.2022
Yhteishankintojen toteuttaminen 10/2020 (laillisuustarkastuskertomus) (monilaji) 31.12.2022
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt 11/2019 (laillisuustarkastuskertomus) 31.12.2022–2023
Olympiastadionin perusparannus 1/2021 (laillisuustarkastuskertomus) 15.1.2023
Ammatillisen koulutuksen reformi 2/2021 (monilaji) 31.1.2023
Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta 14/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 1.2.2023
Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus 2/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 20.2.2023
Liikenneverkon elinkaaren hallinta 12/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 30.4.2023
Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa 1/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.5.2023
Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020 6/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.5.2023
Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa 13/2021 (laillisuustarkastuskertomus) 15.6.2023
Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus – Ohjaus ja tuloksellisuus 6/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 30.6.2023
Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset 3/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 30.6.2023
Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä 5/2021 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 1.9.2023
Valtion velanhallinta 12/2021 (monilajitarkastus, tuloksellisuustarkastus ja tilintarkastus) 30.9.2023
Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona 13/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) (monilaji) 30.11.2023
Huoltovarmuus ja sen turvaaminen covid-19-pandemian aikana 10/2021 (monilaji: tuloksellisuus- & laillisuustarkastus) 30.11.2023
Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset 4/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.12.2023
Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019 7/2020 (tuloksellisuustarkastuskertomus) 31.12.2023
Kilpailulain toimeenpano 4/2021 (laillisuustarkastus) 31.12.2023
Finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen 9/2020 (finanssipolitiikan tarkastus) 31.12.2023
Valtiontalouden kehysjärjestelmän toimivuus – Järjestelmällä voidaan rajoittaa menoja, mutta rinnalle tarvitaan muitakin finanssipolitiikan sääntöjä 8/2021 (finanssipolitiikan tarkastus) 31.12.2023
Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa 9/2021 (tuloksellisuustarkastus) 31.5.2024
Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta 7/2021 (tuloksellisuustarkastus) 31.5.2024

Jälkiseurannat (Excel)