Tarkastus- ja valvontatoiminnan painopisteet ja raportointi

Tarkastussuunnitelma on Valtiontalouden tarkastusviraston strategian toimeenpanosuunnitelma.

Tarkastusviraston toiminnan tavoitteena on, että

  1. valtion taloudenhoidon tuloksellisuus paranee

  2. luottamus päätöksenteon tietoperustaan paranee

  3. luottamus siihen, että suomalainen valtionhallinto toimii avoimesti, tuloksellisesti ja kestävästi, vahvistuu.

Tarkastus- ja valvontatyön avulla tarkastusvirasto tuottaa eduskunnalle, päätöksentekijöille ja ylimmälle virkamiesjohdolle merkityksellistä, olennaista ja oikea-aikaista tietoa, jossa korostuu asian valtiontaloudellinen merkitys.

Tarkastussuunnitelma pohjautuu tarkastusviraston riskianalyysin tunnistamiin merkittävimpiin riskeihin. Suunnittelukauden painopisteet ja tarkastuslajikohtaiset olennaisuuskriteerit ohjaavat suunnitteluamme. Aiheen tarkastettavuus arvioidaan ennen sen sisällyttämistä tarkastussuunnitelmaan.

Suunnittelukaudella tarkastuksen painopisteenä ovat julkisen toiminnan uudistukset ja muutokset sekä talouden kestävyyttä edistävät ja valtiontaloutta tasapainottavat toimet. Tarkastuksilla tuemme valtionhallinnon uudistumista ja sen keskeisiä kehittämistoimia. Tuottamamme tiedon avulla pyrimme ennakoiden vaikuttamaan julkisen sektorin kestävään kehitykseen.

Tarkastusten keskiössä ovat valtiontalous ja taloudenhoito. Tarkastusviraston kokonaisnäkemys muodostuu tarkastamalla vuosittain valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen sisältämät tiedot sekä valvomalla finanssipolitiikkaa. Muiden tarkastusten ja selvitysten havainnot ja johtopäätökset täydentävät kokonaisnäkemystä. Tarkastusvirasto seuraa ja arvioi aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä valtiontalouteen tai taloudenhoitoon liittyviä riskejä.

Eduskuntakertomusraportointi

Valtiontalouden tarkastusviraston lakisääteisiä kertomuksia eduskunnalle ovat

  1. valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n mukainen vuosikertomus toiminnastaan eduskunnalle

  2. tarkastusvirastosta annetun lain 6 §:n nojalla tarvittaessa annettavat erilliskertomukset eduskunnalle, kuten erilliskertomus valtion edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta ja finanssipolitiikan valvonnan raportti

  3. ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n 3 momentin perusteella annettavat vaalikohtaiset vaalirahoituksen valvontakertomukset

  4. puoluelain 9 e §:n 5 momentin mukaisesti vuosittain annettavat puoluerahoituksen valvontakertomukset.

Eduskuntakertomusraportoinnin tavoitteena on palvella eduskuntaa mahdollisimman hyvin sille valtiosäännössä annetuissa tehtävissä. Raportointi toteuttaa kansainvälisissä tarkastusstandardeissa tarkoitettua ulkoisen tarkastajan ja ylimmän päätöksentekoelimen välistä vuorovaikutusta. Eduskuntakertomukset tuovat esille valtiopäivätyön kannalta olennaisimmat tarkastushavainnot ja johtopäätökset luettavassa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Kertomuksia kehitetään yhteistyössä päätöksentekijöiden kanssa.

Yhteiset laadunhallinnan kehittämisen linjaukset

Tarkastusviraston laadunhallintaa jatketaan vuosina 2019–2020 uudistetun laadunhallintamallin mukaisesti. Tarkastuslajikohtaisesta laadunhallinnasta kootaan keskeisimmät havainnot ja kehittämistarpeet viraston johtamisfoorumeilla käsiteltäviksi. Laadunhallinta pohjautuu tarkastusohjeisiin. Laadunhallinnasta raportoidaan vuosittain tilinpäätöskertomuksessa. Osana laadunhallintaa tarkastusvirasto pyytää arvioita valitsemiensa tarkastuskertomuksien laadusta ulkopuolisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi tieteellisen neuvoston jäseniltä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot saatetaan tiedoksi viraston johdolle.