Tarkastus- ja valvontatoiminnan digitalisaatio

Tarkastusvirasto on käynnistänyt strategiansa mukaisen digitalisaation kehittämisohjelman vuosille 2021–2023. Sen tavoitteena on tuotteistaa digitaalisia ja data-analytiikan ratkaisuja, jotka vapauttavat asiantuntijoidemme aikaa itse tarkastustyöhön projektien kaikissa vaiheissa – aina suunnittelusta toteutukseen ja siihen, kun tarkastustieto saatetaan asiakas- ja sidosryhmiemme käyttöön.

Ohjelma jakautuu neljään osa-alueeseen, joista ensimmäisiksi on priorisoitu tiedolla johtaminen sekä digitaalisen perustan rakentaminen. Tavoitteita aletaan toteuttaa asteittain vuoden 2021 alusta.

Kehitämme tiedolla johdettua tarkastustoimintaa

Tavoitteenamme on määritellä, miten voimme tukea asiantuntijoidemme työtä digitaalisilla ja data-analytiikan palveluilla tarkastuksissa, joissa yhdistyvät tarkastusviraston eri tarkastuslajit. Tätä varten aloitamme vuoden 2021 aikana yhdessä tarkastuksen asiantuntijoiden ja valittujen asiakas- ja sidosryhmien kanssa digitaalisen tarkastuksen konseptointityön. Konsepti tuodaan asteittain osaksi toimintaamme digitaalisen kehittämisen mallin ja salkunhallinnan kautta.

Tavoitteena on aidosti virtaviivaistaa keskeiset tarkastusprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit alusta loppuun. Virtaviivaistaminen suunnitellaan ja toteutetaan asteittain. Samalla edistämme yhteisen tarkastusjärjestelmän eli tuotteistamiemme digitaalisten ja data-analytiikan työkalujen käyttöönottoa tarkastuksissamme.

Tarkastusten ja niiden suunnittelun tiedolla johtamisen ja digitalisoinnin rinnalla kehitämme koko tarkastusviraston toiminnan tiedolla johtamista: kehitämme tarkastusviraston johdon käyttöön data-analytiikkaa ja raportointia, josta saatavan tiedon pohjalta voimme suunnitella ja toimeenpanna tarkastusprojektejamme vaikuttavasti.

Vahvistamme tiedon- ja datanhallinnan kehittämistä sekä digitalisoinnin teknistä perustaa

Aloitamme digitaalisen perustan rakentamisen kolmesta kokonaisuudesta. Ensinnäkin jalkautamme digitaalisen kehittämisen ja muutoksenhallinnan toimintamallin ja otamme käyttöön sitä tukevat uudet roolit ja tukitietojärjestelmät. Näin luomme rakenteen, joka varmistaa, että kehittäminen etenee hallitusti kokonaisuutena. Kehitämme digitalisaatiossa tarvittavaa osaamista toisaalta tunnistamalla, mitä osaamista digitaalinen muutos vaatii eri rooleissa, ja toisaalta tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittyä käytännön projekteissa.

Toiseksi jatkamme tietoarkkitehtuurimme kehittämistä nykyisen tiedonhallintamallimme ja toimintamme tarpeiden pohjalta. Tuomme olemassa olevat tietovarannot tarkastustoiminnan kannalta paremmin hyödynnettävään muotoon ja varmistamme tiedonhallintaprosessit ja roolit, joiden avulla käsittelemme tietoa vaatimusten mukaisesti ja hallitusti. Kehitämme ja laajennamme mahdollisuuksia hyödyntää ja jalostaa hallinnon tietoa ja muuta ulkoista tietoa, jota tarkastus- ja valvontatoimintamme tarvitsee.

Kolmanneksi laadimme tarkastusviraston digitaalisen ja data-analytiikkapalveluiden tavoitearkkitehtuurin ja aloitamme sen toimeenpanon vastaten niihin tarpeisiin, jotka ovat tärkeimpiä toimintamme näkökulmasta.

Digitaalisen kehittämisen tueksi hankimme tarvittavat ulkoiset kumppanit. Kun olemme ensin luoneet tarkastusvirastolle vahvan digitaalisen perustan, jatkamme sen varaan tulevina vuosina hallitusti strategiamme mukaista digitalisointia, jotta voimme tuottaa vaikuttavaa tarkastustietoa todennetusti ja tietoturvallisesti.