Tarkastus- ja valvontatoiminnan digitalisaatio

Yhteiskunnan ja hallinnon digitalisoituminen sekä digitaalisten teknologioiden ja datan hyödyntäminen asettaa useita vaatimuksia myös tarkastusviraston ydintoiminnalle.

Strategiassamme digitalisaatio on tunnistettu asiana ja ilmiönä, joka tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. Tämän mukaisesti käynnistimme digitalisaation kehittämisohjelman vuonna 2021. Ohjelman tavoitteena on turvata omassa toiminnassamme pidemmän ajan edellytykset digitalisaatiolle ja datan hyödyntämiselle sekä tehostaa ja laajentaa tiedon sekä analytiikan hyödyntämistä tarkastustoiminnassa sekä tarvittaessa ottaa käyttöön uusia teknologioita tukemaan tarkastusprosesseja. Laaja-alainen digitaalinen kehitystyö tukee sitä, että toimintamme on tehokasta, se täyttää tarkastustyön vaatimukset ja on vaikuttavaa.

Vahvistamme viraston digitaalista perustaa kattaen tehokkaan tiedonhallinnan, teknisen arkkitehtuurin sekä tarvittavat rakenteet ja työkalut toimintamme digitaaliselle kehittämiselle. Tämä työ on aloitettu vuoden 2021 aikana ja sitä jatketaan suunnittelukaudella.

Kehitämme tiedolla johdettua tarkastustoimintaa

Tavoitteenamme on aidosti virtaviivaistaa keskeiset tarkastusprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit alusta loppuun. Virtaviivaistaminen suunnitellaan ja toteutetaan asteittain.

Tilintarkastukselle otetaan suunnittelukauden aikana käyttöön uusi tietojärjestelmä, jonka tavoitteena on tukea tarkastuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä auttaa tarkastuksen ohjauksessa ja laadunvalvonnassa. Tietojärjestelmän käyttöönoton odotetaan tehostavan tarkastuksen eri vaiheita ja lisäävän prosessin läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua.

Laajennamme data-analytiikan työkalujen käyttöönottoa tarkastuksissamme. Tulemme esimerkiksi hyödyntämään tekstianalytiikkaa tarkastustyössä, jossa on tarvetta luokitella aiheita ja tietoja suurista tekstimassoista.

Vahvistamme tiedon- ja datanhallinnan kehittämistä sekä digitalisoinnin teknistä perustaa

Kehitämme edelleen tietoarkkitehtuuriamme, joka tukee tiedon tehokasta hyödyntämistä tarkastustoiminnassa ja hallinnollisissa prosesseissa. Se auttaa omaa ja sidosryhmien tiedon hyödyntämistä tukemalla tiedon käsittelyn läpinäkyvyyttä, eettisyyttä ja lainmukaisuutta.

Rakennamme teknologia-arkkitehtuuria, joka on eri teknologioiden, rakenteiden ja infrastruktuurin muodostama kokonaisuus. Tavoitteenamme on varmistaa VTV:n teknologia-arkkitehtuurin eheys sekä tuottaa tarkastustoimintaa tukevia teknisiä ratkaisuja kustannustehokkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2022 laajennamme kehittämämme tietovarastoratkaisun käyttöä tarkastustoiminnassa, mikä mahdollistaa tarkastuksen tietoaineistojen yhtenäisen käsittelyn ja laajemman hyödyntämisen.