Tarkastustoiminnan aiheet

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihealueelle.

Tarkastustoiminnan aihealueet ja niiden teemat. Aihealue 1, Kestävä julkinen talous. Teemat: finanssipolitiikka, rahoitusriskit, investointien kustannukset ja rahoitus, omaisuuden hoito ja valtion toimintojen uudelleen järjestelyt, valtionyhtiöiden omistajaohjaus, rahoitussektorin sääntely ja valvonta. Aihealue 2, Kestävä hallinnon kehittäminen. Teemat: yhtenäinen valtioneuvosto, hallinnon rakennereformit ja kokeilukulttuuri, valtio työnantajana, kestävä kehitys, lainsäädännön laatu. Aihealue 3, Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta. Teemat: sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, kokonaisturvallisuus. Aihealue 4, Toimiva tiedonhallinta. Teemat: valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat, valtiotason tietojen luotettavuus, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitys, konsernitiedon kehittäminen, valtion riskien hallinta ja sisäinen valvonta, talousarvion noudattaminen. Kaikkia aihealueita leikkaavia rajapintoja ovat muun muassa lainsäädännön laatu, valtion talousarvio, digitalisaatio, finanssipolitiikka, julkisen talouden kestävyysvaje, omistajaohjaus, omaisuuden hoito, verojärjestelmä, tietosuoja ja kyberturvallisuus, riskienhallinta ja hallinnon rakennereformit.
Kuvio: Tarkastustoiminnan osa-alueet

Toimintaympäristön seurannan avulla tunnistamme julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita sekä laadimme selvityksiä, asiantuntijalausuntoja ja muita kirjoituksia eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

Pysyväisluonteiset tarkastustoiminnan aiheet

 • Runkotiimi (tilintarkastus)

 • Tasetiimi (tilintarkastus)

 • Turvatiimi (tilintarkastus)

 • Valtionaputiimi (tilintarkastus)

 • Valtion tilinpäätös (tilintarkastus)

 • Yhteisten prosessien tarkastus (tilintarkastus)

 • Kansainvälinen tilintarkastus: ESO

 • Kansainvälinen tilintarkastus: CERN

 • Kansainvälinen tilintarkastus: HELCOM

 • Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastus

 • Hallituksen vuosikertomuksen tarkastus

 • EU-varojen tarkastus.

Tarkastussuunnitelmaan aiemmin otetut tarkastusaiheet

 • Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet

 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminta asuntopolitiikan kehittämistoimien toimeenpanijana

 • Julkisen talouden tilastointi (Tarkastussuunnitelmassa 2020 nimellä Finanssipolitiikan tilastotietopohja)

 • Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta

 • Jatkuvan oppimisen uudistus ja rahoitus

 • Moniohjaus ja organisaatiomuutokset (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Valtion moniohjatut organisaatiot)

 • Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely

 • Organisaatiofuusiot ja -muutokset

 • Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset – Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Rahapelituottojen tuloutukset ja niistä kohdennettavat valtionavustukset)

 • Rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen valtion henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteuttajana

 • Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi strategisen päätöksenteon tukena

 • Tutkimustiedon hyödyntämisen hallinta liiketoiminnassa terveysalalla (Tarkastussuunnitelmassa 2020 nimellä Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa: rahoitus ja kannustimet)

 • Työperusteisen maahanmuuton kannusteet ja esteet

 • Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä

 • Valtion toimintojen keskittäminen: Palkeiden palvelukokonaisuuden taloudellisuus, laatu ja ohjaus

 • Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla (Tarkastussuunnitelmassa 2021 nimellä Vuoden 2016 opintotukiuudistuksen vaikutukset)

 • Yleinen asumistuki

 • Yrittäjyyspalvelujärjestelmän toimivuus.

Uudet tarkastusaiheet

 • Akkuarvoketju, kansallinen akkustrategia ja Suomen Malmijalostus Oy -konserni

 • Automaattiset finanssipoliittiset vakauttajat

 • Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat (ns. kriisikuntamenettely)

 • Eräät työllisyyttä edistävät toimet

 • Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa ja toteutuksessa

 • Maatalouden tuotannolliset investointituet

 • Pelastustoimen uudistus ja suorituskykyhanke

 • Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät digitalisaatiohankkeet

 • Suomi.fi-palvelujen tilanne ja jatkokehitys

 • Valtionhallinnon lähipiirisuhteet, -tapahtumat ja -raportointi

 • Valtion palveluhankintojen pitkäaikaiset toimintamallit

 • Vanhat tietojärjestelmät

 • Vesien- ja merenhoidon järjestäminen ja tuloksellisuus

 • Virastojen toiminnan kohdentuminen lakisääteisiin tehtäviinsä

 • Yksityismetsätalouden tuet ja metsäluonnon monimuotoisuus.