Uppföljning av revisionsverksamheten

En uppföljning utreder vilka åtgärder revisionsobjektet vidtagit på basis av våra slutsatser och rekommendationer, samt om åtgärderna varit tillräckliga för att avhjälpa de brister som framkommit vid revisionen. Med hjälp av uppföljningen bedömer vi hurdana granskningsåtgärder vi i fortsättningen bör tillämpa i saken.

Uppföljningarna ska också främja att våra ställningstaganden beaktas och att våra rekommendationer verkställs. Detta stöder målet i vår strategi att påverka samhället och producera revisionsevidens som används för att utveckla statsförvaltningens verksamhet. Med uppföljningen visar vi revisionsobjektet och det ministerium som styr det att vi följer upp åtgärderna som det vidtagit och att vi är intresserade av situationen för den granskade sakhelheten även efter den egentliga revisionen.

En uppföljning producerar också information för vår verksamhetsplanering. Planeringen kan till exempel tillgodogöra sig information om revisionsobjektets status och i vilken mån revisionsobjektet har genomfört våra rekommendationer.

Uppföljningar och uppföljningsrapportering under planeringsperioden

Enligt vår revisionsinstruktion ska de revisioner som har en revisionsberättelse också genomgå en uppföljning. Uppföljningen genomförs i två skeden. I samband med revisionen utarbetar vi en plan för uppföljning i efterhand, i vilken vi fastställer uppföljningens omfattning och tidpunkt. I ett senare skede, vanligen 2–3 år efter revisionen, genomför vi själva uppföljningen och utarbetar en uppföljningsrapport. När tidpunkten för uppföljningen slås fast bedömer vi hur omfattande de erforderliga åtgärderna och förändringarna i revisionens ställningstaganden är och hur länge det kan ta att genomföra eller inleda dessa åtgärder.

Uppföljningsrapporterna gäller revisioner som omfattas av vår gemensamma revisionsprocess, dvs. granskningar av finanspolitiken, från redovisningsrevisioner åtskilda laglighetsgranskningar, effektivitetsrevisioner, samt granskningar som omfattar flera revisionsslag. Redovisningsrevisionerna är en separat helhet som skiljer sig från de övriga revisionsslagen. Uppföljningen av en redovisningsrevision sker i samband med ämbetsverkets revision.

I uppföljningsrapporterna redogör vi för om våra rekommendationer har genomförts och bedömer om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att rätta till de brister som framkommit under revisionen. Rapporterna klargör också våra fortsatta åtgärder utifrån uppföljningen. Vi fortsätter inte att följa upp ett objekt om vi anser att bristerna har åtgärdats i tillräcklig utsträckning. En uppföljning kan också fortsätta om vi inte har fått tillräcklig information om hur bristerna har åtgärdats. Vår slutsats kan också vara ett förslag om att inleda en ny revision av temat.

Omfattningen och den slutliga rapporten för varje uppföljande granskning godkänns av en anvisad effektområdesdirektör. Effektområdesdirektörerna ansvarar också för uppföljningarnas kvalitetskontroll.

Uppföljningarna genomförs i enlighet med vår revisionsinstruktion. En uppföljning genomförs i regel enligt en uppföljningsplan, men det är möjligt att avvika från den av grundad anledning genom ett beslut av effektområdesdirektören. Till exempel kan tidpunkten för uppföljningen ändras, om det är ändamålsenligt med tanke på den granskade helheten.

Vårt mål för planeringsperioden är att genomföra uppföljningarna och deras rapporter enligt hittills uppgjorda uppföljningsplaner. Hittills har sammanlagt 35 uppföljningar planlagts för åren 2022–2024. Antalet uppföljningar under granskningsperioden 2024–2026 preciseras enligt de revisioner som genomförs och enligt de uppföljningsplaner som utarbetas utifrån dem.

Revisionsberättelsens namn och nummer Planlagt datum för färdigställande av uppföljningsrapport
Organisering av cyberskyddet 16/2017 (effektivitetsrevisionsberättelse)
Fortsatt uppföljning 16.1.2022
16.1.2022
Stöd för byggande av bredband, 8/2016 (effektivitetsrevisionsberättelse) 24.1.2022
God praxis för utvecklingsprojekt – Metautvärdering av effektivitets- och resultatprogrammets projekt 15/2019 (effektivitetsrevisionsberättelse) 30.1.2022
Integrationsutbildning 15/2018 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.3.2022
Digitalisering av undervisnings- och lärandemiljöer i allmänbildande utbildning 7/2019 (effektivitetsrevisionsberättelse) 15.2.2022
Livscykelhantering av statens egendom – maskiner och anordningar 5/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 28.2.2022
Verket för finansiell stabilitet som en del av den gemensamma resolutionsmekanismen för bankunionen 3/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.5.2022
Budgetens enhetlighet 11/2020 (laglighetsgranskningsberättelse)
Fortsatt uppföljning, den första uppföljningsrapporten klar 1.9.2021
30.6.2022
(jatkoseuranta)
Styrningens inverkan på hur den prehospitala akutsjukvården fungerar 9/2019 (effektivitetsrevisionsberättelse) 28.10.2022
Kostnader för och finansiering av Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt 8/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) (sekretessbelagd) 31.10.2022
Anvisning av personer som beviljats internationellt skydd till kommunerna och utveckling av systemet med kommunersättningar 2/2018 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.12.2022
Medelfristiga utvecklingsprognoser i planeringen av de offentliga finanserna 17/2019 (granskning av finanspolitiken) 31.12.2022
Genomförande av gemensam upphandling 10/2020 (laglighetsgranskningsberättelse) (flera revisionsslag) 31.12.2022
Stöd till icke-vinstdrivande sammanslutningar och vissa särskilda förfaranden 11/2019 (laglighetsgranskningsberättelse) 31.12.2022–2023
Renovering av Olympiastadion 1/2021 (laglighetsgranskningsberättelse) 15.1.2023
Yrkesutbildningsreformen 2/2021 (flera revisionsslag) 31.1.2023
Livscykelhantering av statens byggnadsegendom 14/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 1.2.2023
Effekterna av arbetsverkstäder för unga samt resurserna och effektiviteten i uppsökande ungdomsarbete 2/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 20.2.2023
Livscykelhantering av trafiknätet 12/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 30.4.2023
Överföring av grundläggande utkomststödet till FPA: Vikten av bedömningen av genomförandets konsekvenser på lagberedningen 1/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.5.2023
Tilldelning, inriktning och uppföljning av projektfinansiering från Europeiska socialfonden under programperioden 2014–2020 6/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.5.2023
Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin – allokering och administration i början av epidemin 13/2021 (laglighetsgranskningsberättelse) 15.6.2023
Finlands internationella klimatfinansiering – Styrning och effektivitet 6/2021 (effektivitetsrevisionsberättelse) 30.6.2023
Införande av inkomstregistret och registrets inverkan 3/2021 (effektivitetsrevisionsberättelse) 30.6.2023
Framtidens arbetskraft 2030 – Framtida kompetensförsörjning i styrningssystemet inom den grundläggande utbildningen 5/2021 (effektivitetsrevisionsberättelse) 1.9.2023
Statens skuldhantering 12/2021 (flera revisionsslag, effektivitetsrevision och redovisningsrevision) 30.9.2023
Aktiebolag som organiseringsform för statliga verksamheter 13/2020 (effektivitetsrevision) (flera revisionsslag) 30.11.2023
Försörjningsberedskapen och tryggandet av den under covid-19-pandemin 10/2021 (flera revisionsslag: effektivitetsrevision och laglighetsgranskning) 30.11.2023
Effekterna av omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013 4/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.12.2023
Arbetskraftsservice: utbud och reformer 2015–2019 7/2020 (effektivitetsrevisionsberättelse) 31.12.2023
Verkställande av konkurrenslagen 4/2021 (laglighetsgranskning) 31.12.2023
Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken 9/2020 (granskning av finanspolitiken) 31.12.2023
Budgetplanering på medellång sikt – ramsystemet kan begränsa utgifterna, men även andra parallella finanspolitiska regler behövs 8/2021 (granskning av finanspolitiken) 31.12.2023
Kommunernas ekonomiska uppgifter och indikatorer för kostnadseffektivitet i styrningen av social- och hälsovårdstjänster 9/2021 (effektivitetsrevision) 31.5.2024
Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten 7/2021 (effektivitetsrevision) 31.5.2024

Uppföljningarna (Excel)