Tillsynsverksamhet: Övervakning av finanspolitiken

Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att finanspolitiken och beredningen av den främjar de offentliga finansernas hållbarhet. Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är också att främja reglernas transparens och begriplighet.

Bestämmelser om oberoende övervakning av finanspolitiken finns i den finanspolitiska lagen (869/2012), statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) samt i Europeiska unionens stabilitetspakt och de gemensamma principerna för dess korrigeringsmekanism (COM 2012/342), EU:s direktiv om budgetramverk (2011/85/EU) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013.

Regelbundna tillsynsuppgifter

Övervakningsarbetet riktas i första hand in på författningsgrundade uppgifter. Till dem hör bedömning av efterlevnaden av finanspolitiska lagen, inklusive förordningen om en plan för de offentliga finanserna som utfärdats med stöd av lagen, jämte en bedömning av uppfyllelsen av målen för det strukturella saldot. Till uppgifterna hör även övervakning av den korrigeringsmekanism som fastställs i lagen. I den författningsgrundade tillsynsuppgiften ingår också att regelbundet bedöma tillförlitligheten i de prognoser om makroekonomin och de offentliga finanserna som utgör underlag för finanspolitiken. Den regelbundna övervakningen omfattar utarbetandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna samt efterlevnaden av de statsfinansiella ramarna. Inom tillsynen bedöms också hur regelverket för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följs.

Tillsynen gör offentliga bedömningar och ställningstaganden om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, regelefterlevnaden, åtgärdernas effekter och tillförlitligheten i finansministeriets prognoser.

Verksamhetens tyngdpunkter och rapportering under planeringsperioden

Under planeringsperioden betonas utvecklingen av metoder och verktyg för bedömning av de finanspolitiska åtgärdernas effekter med målet att ytterligare stärka den självständiga analysens del i rapporteringen. Med tanke på målen för valperioden 2019–2022 är det viktigt att bedöma regeringens sysselsättningsåtgärder. Utvecklingsprojekten granskar användbarheten av makromodellering samt mikrosimulering av de offentliga finanserna. I arbetet utnyttjas vid behov även externa forskningsuppdrag.

Osäkerheten som är förknippad med bedömningarna av produktionsgapet i ekonomin som är viktigt för reglerna och dimensioneringen av finanspolitiken presenteras och granskas i relation till resultat som tagits fram med alternativa metoder. År 2021 stärker revisionsverket synligheten hos det alternativa sättet att beskriva konjunkturläget som har utvecklats vid revisionsverket, dvs. konjunkturlägets värmekarta och kombinationsindikatorn som härletts från den.

Den externa bedömningen av finanspolitikens tillsynsuppgift som revisionsverket utför och som inleddes 2020 fortsätter 2021. OECD:s utvärdering utnyttjas för att utveckla verksamheten.

På grund av coronakrisen gäller fortfarande en undantagsklausul 2021. Enligt den tillåts avvikelser från EU:s finanspolitiska mål inom EU. Av denna orsak bedömer revisionsverket inte om stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del följs i enlighet med EU:s finanspolitiska pakt 2021. Tyngdpunkten i bedömningen av övervakningen av finanspolitiken som publiceras i maj 2021 ligger på innehållet i planen för de offentliga finanserna våren 2021 och bedömningen av hur regeringens sysselsättningsåtgärder framskrider. I december 2021 publiceras en mer omfattande rapport om övervakningen av finanspolitiken som en särskild berättelse som lämnas till riksdagen. I bedömningarna av övervakningen behandlas på grund av coronakrisen regelbundet regeringens ekonomiska åtgärder för att lindra krisens ekonomiska konsekvenser. Dessutom kommer man att fästa uppmärksamhet vid stabiliseringen av de offentliga finanserna och skuldhållbarheten efter coronakrisen. I båda rapporterna bedöms hur realistisk FM:s ekonomiska prognos är som ligger till grund för planeringen av de offentliga finanserna och budgetpropositionen.

De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger per år. I en normal situation fokuserar vårrapporten på en efterhandsbedömning av hur stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna har följts, på upprättandet av en plan för de offentliga finanserna samt på en bedömning av hur realistiska prognoserna är. I en särskild berättelse till riksdagen mot slutet av året bedöms skötseln av de offentliga finanserna, efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten prediktivt och uppfyllelsen av de nationella reglerna och målen i ljuset av budgetpropositionen. I en särskild berättelse i slutet av 2022 samlar vi den finanspolitiska övervakningens och granskningens observationer avseende valperioden. Vi rapporterar regelbundet, med cirka två års intervall, om tillförlitligheten i finansministeriets prognoser. Följande särskilda rapport om prognoser över de offentliga finanserna publiceras 2021.