Tillsynsverksamhet: Övervakning av finanspolitiken

Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att finanspolitiken och beredningen av den främjar de offentliga finansernas hållbarhet. Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är också att främja reglernas transparens och begriplighet.

Bestämmelser om oberoende övervakning av finanspolitiken finns i den finanspolitiska lagen (869/2012), statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014) samt i Europeiska unionens stabilitetspakt och de gemensamma principerna för dess korrigeringsmekanism (COM 2012/342), EU:s direktiv om budgetramverk (2011/85/EU) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013.

Regelbundna tillsynsuppgifter

Övervakningsarbetet riktas i första hand in på författningsgrundade uppgifter. Till dem hör bedömning av efterlevnaden av lagen om finanspolitiken, inklusive förordningen om en plan för de offentliga finanserna som utfärdats med stöd av lagen, jämte en bedömning av uppfyllelsen av målen för det strukturella saldot. Till uppgifterna hör även övervakning av den korrigeringsmekanism som fastställs i nämnda lag. I det författningsgrundade övervakningsuppdraget ingår också att regelbundet bedöma tillförlitligheten i de prognoser om makroekonomin och de offentliga finanserna som utgör underlag för finanspolitiken. Den regelbundna övervakningen omfattar utarbetandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna samt efterlevnaden av de statsfinansiella ramarna. Inom övervakningen bedöms också efterlevnaden av regelverket för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Övervakningen gör offentliga bedömningar och ställningstaganden om uppfyllelsen av de finanspolitiska målen, regelefterlevnaden, åtgärdernas effekter och tillförlitligheten i finansministeriets prognoser.

Verksamhetens fokusområden och rapportering under planeringsperioden

Under planeringsperioden betonar vi utvecklingen av metoder och verktyg för bedömning av de finanspolitiska åtgärdernas effekter med målet att öka beredskapen för självständig analys. Med tanke på målen för valperioden 2019–2022 är det centralt att bedöma regeringens sysselsättningsåtgärder. Utvecklingsprojekten granskar användbarheten av makromodellering samt mikrosimulering av den offentliga ekonomin. I arbetet utnyttjas vid behov externa forskningsuppdrag. Den osäkerhet som anknyter till uppskattningarna av det för reglerna och dimensioneringen av finanspolitiken relevanta produktionsgapet i ekonomin presenteras och granskas i relation till resultat som tagits fram med alternativa metoder. Ett ytterligare fokusområde är granskning av den offentliga ekonomins hållbarhet.

År 2020 sker en extern utvärdering av revisionsverkets finanspolitiska övervakningsuppgift och den kommer att vid utveckling av verksamheten.

I maj 2020 ger övervakningen av finanspolitiken ut den slutliga bedömningen av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna under 2019 och en bedömning av innehållet i planen för de offentliga finanserna. I december 2020 ger vi en särskild berättelse till riksdagen om övervakningen av finanspolitiken där vi bl.a. fokuserar på att bedöma effekterna av framförallt regeringens sysselsättnings- och andra åtgärder utifrån uppfyllelsen av målen för valperioden.

De huvudsakliga iakttagelserna vid övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger per år. Vårrapporten fokuserar på en efterhandsbedömning av efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten och utgiftsramarna, uppgörande av planen för de offentliga finanserna samt en bedömning av realismen i prognoserna. I en särskild berättelse till riksdagen mot slutet av året bedöms skötseln av de offentliga finanserna, efterlevnaden av stabilitets- och tillväxtpakten prediktivt och uppfyllelsen av de nationella reglerna och målen i ljuset av budgetpropositionen. I en särskild berättelse i slutet av 2022 samlar vi den finanspolitiska övervakningens och granskningens observationer avseende valperioden. Vi rapporterar regelbundet, med cirka två års intervall, om tillförlitligheten i finansministeriets prognoser. Följande särskilda rapport om prognoser över de offentliga finanserna publiceras 2020.