Tillsynsverksamhet: Laglighetskontroll av val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

I enlighet med lagstiftningen består tillsynsuppgifterna av mottagning och publicering av redovisningar, kommunikation med redovisningsskyldiga, verifiering av dokumentens riktighet och åtgärder som säkerställer att begränsningarna i lagstiftningen efterlevs. Revisionsverket har ett särskilt datasystem för dokumentförvaltningen och publiceringen av redovisningar.

Kontrollen av val- och partifinansieringen är en etablerad del av vår verksamhet. För partilagens del är uppgiften av löpande karaktär och kräver fasta resurser. För valfinansieringslagens del handlar det om en valspecifik tillsynsuppgift som visserligen är en återkommande process. Förfarandet med efterhandsredovisning kräver resurser även under de år då inga val förrättas.

Inriktning av tillsynen

Enligt partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) och lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ska revisionsverket ta emot redovisningar av valfinansiering och kontrollera deras riktighet. Sedan ingången av 2016 har vi även övervakat användningen av statsunderstöd som beviljas partier.

Utvecklingsområden

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för utveckling av parti- och valfinansieringslagstiftningen. Dess arbete börjar 2019 och pågår till slutet av 2020. Revisionsverket har en plats som permanent sakkunnig i arbetsgruppen. Utvecklingsarbetet beaktar alla möjliga lagstiftningsändringar. Datasystemet för tillsynen kommer att anpassas till att redovisningar av valfinansieringen även kan tas emot vid landskapsval.

Granskningen av partiernas distriktsorganisationer utvecklas så att den i största möjliga utsträckning baseras på elektroniskt underlag.

Tillsynsplan för parti- och valfinansieringen 2020–2024

De väsentliga bestämmelserna om tillsynsrapporternas innehåll och tidpunkter finns i partilagen och valfinansieringslagen. Vi ska uppfylla lagstiftningens rapporteringskrav och i rapporterna föra fram synpunkter på hur väl lagstiftningen fungerar.

Rapporter till riksdagen med stöd av valfinansieringslagen:

  • Kommunalvalet 2021 redovisas i december 2021.

  • Riksdagsvalet 2023 redovisas i december 2023.

Rapporter till riksdagen med stöd av partilagen:

  • Tillsynsverksamheten 2020 redovisas i mars 2021.

  • Tillsynsverksamheten 2021 redovisas i mars 2022.

  • Tillsynsverksamheten 2022 redovisas i mars 2023.

  • Tillsynsverksamheten 2023 redovisas i mars 2024.