Tillsynsverksamhet: Laglighetskontroll av val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

I enlighet med lagstiftningen består tillsynsuppgifterna av mottagning och publicering av redovisningar, kommunikation med redovisningsskyldiga, verifiering av dokumentens riktighet och åtgärder som säkerställer att begränsningarna i lagstiftningen efterlevs. Revisionsverket har ett särskilt informationssystem för dokumentförvaltningen och publiceringen av redovisningar.

Kontrollen av val- och partifinansieringen är en etablerad del av vår verksamhet. För partilagens del är uppgiften av löpande karaktär och kräver fasta resurser. För valfinansieringslagens del handlar det om en valspecifik tillsynsuppgift som visserligen är en återkommande process. Förfarandet med efterhandsredovisning kräver resurser även under de år då inga val förrättas.

Inriktning av övervakningen

Enligt partilagen (10/1969, ändrad 683/2010) och lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ska revisionsverket ta emot redovisningar av valfinansiering och kontrollera deras riktighet. Sedan ingången av 2016 övervakar revisionsverket även användningen av statsunderstöd som beviljas partier.

Utvecklingsområden

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för utveckling av parti- och valfinansieringslagstiftningen. Arbetsgruppen inledde sitt arbete 2019 och dess mandatperiod pågår till maj 2021. Revisionsverket har två platser som permanent sakkunnig i arbetsgruppen. Utvecklingsarbetet beaktar alla möjliga lagstiftningsändringar. Informationssystemet som används i tillsynen förnyas så att även redovisningar av valfinansieringen vid landskapsval kan tas emot. Granskningen av partiernas distriktsorganisationer baseras i största möjliga utsträckning på elektroniskt material.

Tillsynsplan för parti- och valfinansieringen 2021–2025

De väsentliga bestämmelserna om tillsynsrapporternas innehåll och tidpunkter finns i partilagen och valfinansieringslagen. Lagstiftningens rapporteringskrav uppfylls. I rapporteringen är avsikten att föra fram synpunkter på hur väl lagstiftningen fungerar.

Rapporter till riksdagen med stöd av valfinansieringslagen:

  • En rapport om kommunalvalet 2021 lämnas i december 2021.

  • En rapport om riksdagsvalet 2023 lämnas i december 2023.

  • En rapport om presidentvalet 2024 lämnas i september 2024.

  • En rapport om Europaparlamentsvalet 2024 lämnas i februari 2025

  • En rapport om kommunalvalet 2025 lämnas i december 2025.

Ett eventuellt landskapsval 2022 beaktas i planeringen.

Rapporter till riksdagen med stöd av partilagen:

  • En rapport om tillsynsverksamheten 2021 lämnas i mars 2022.

  • En rapport om tillsynsverksamheten 2022 lämnas i mars 2023.

  • En rapport om tillsynsverksamheten 2023 lämnas i mars 2024.

  • En rapport om tillsynsverksamheten 2024 lämnas i mars 2025.