Tillgänglighet avseende Statens revisionsverks webbplats tarkastussuunnitelma.vtv.fi

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller för webbplatsen tarkastussuunnitelma.vtv.fi. Lagen förutsätter att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga. Det innebär att webbplatserna ska uppfylla kravnivåerna A och AA, som fastställs i Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-kriterierna. Webbplatsen tarkastussuunnitelma.vtv.fi lanserades i januari 2020. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Statens revisionsverk i samarbete med en teknisk leverantör och en tredje part.

Tillgänglighetsstatus för tarkastussuunnitelma.vtv.fi

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Webbplatsen innehåller pdf-bilagefiler som inte med säkerhet är tillgängliga.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Meddela oss om bristerna och vi gör vårt bästa för att korrigera dem. Du kan ge respons gällande webbplatsen och dess tillgänglighet med denna blankett. Alternativt kan du ge respons per e-post på accessibility@vtv.fi.

Du har rätt att av grundad anledning få den information i tillgänglig form som du behöver för att utreda och fullgöra dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får uppgifterna i en tillgänglig form av vår webbtjänst, kan du begära dem per e-post eller med blanketten. Vi svarar på din begäran inom 14 dagar. Om begäran gäller ett omfattande innehåll, kan vi förlänga svarstiden med högst två veckor. Vi informerar dig om förlängd svarstid. Om vi inte lämnar information i tillgänglig form, upprättar vi ett skriftligt motiverat intyg över detta.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först ge respons till oss, dvs. administratören av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att svara på responsen. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverkets webbplats tillgänglighetskrav.fi innehåller detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000