Stödtjänster

Högklassiga och effektiva stödtjänster skapar förutsättningar för revisionsverkets effektiva revisions- och tillsynsarbete. En tydlig ansvarsfördelning mellan stödtjänster, anvisning och experttjänster garanterar att den övriga personalen kan koncentrera sig på ämbetsverkets kärnverksamhet och externa effektivitet.

Stödtjänsterna har organiserats som projekt och deras årliga mål och resurser fastställs i projektplaner. Följande stödtjänstprojekt är permanenta:

  • Personaltjänster

  • Ekonomi- och rapporteringstjänster

  • Kommunikation

  • ICT-tjänster samt datasäkerhet och dataskydd

  • Analystjänster

  • Dokumentförvaltning och lokalitetstjänster

  • Upphandlings- och avtalstjänster

  • Assistenttjänster.

Stödtjänsterna sköter revisionsverkets uppgifter som en bokföringsenhet. En del av stödtjänsterna, såsom personal-, ekonomi- och rapporteringstjänsterna, samarbetar med Palkeet enligt arbets- och ansvarsfördelningen i det godkända serviceavtalet. Revisionsverkets stödtjänster producerar information till stöd för revisionsverkets ledning och chefer samt stöder personalen, cheferna och ledningen genom sitt eget arbete på givna uppgiftsområden i syfte att uppnå de strategiska målen. Stödtjänster produceras för hela revisionsverket för att stödja personalens och verkets verksamhetsförutsättningar samt arbetsgemenskapens verksamhet.

Till stödtjänsternas uppgifter hör formbunden personal- och ekonomirapportering samt andra administrativa tjänster. Personal- och ekonomi- och rapporteringstjänsterna samt upphandlings- och avtalstjänsterna säkerställer att förutsättningarna för intern kontroll uppfylls genom att erbjuda aktuella anvisningar för revisionsverkets personal.

Revisionsverkets kommunikationstjänster verkställer revisionsverkets strategi genom att stödja en positiv organisationsimage internt och externt, samt genom att främja informationsutbyte. Kommunikationskanalerna och åtgärderna samt innehållets utformning anpassas enligt målgruppen. Kommunikationstjänsterna erbjuder också översättnings- och termtjänster för att uppfylla kraven i språklagen och stödja internationellt samarbete. Kommunikationen på arbetsplatsen stöder personalens tillgång till information och samarbete inom personalen i syfte att uppnå de strategiska målen.

Syftet med revisionsverkets ICT-tjänster är att personalen ska ha tillgång till effektivt fungerande personliga datatekniska arbetsredskap, att revisionsverket ska ha tillgång till fungerande plattformar för informationshantering och kommunikation och att verket ska ha tekniska lösningar som motsvarar behoven i kontors- och mötesrummen. Datasäkerheten och dataskyddet tillgodoses genom beredskap, anvisningar och personalutbildning samt genom expertstöd för projekt. Analystjänsterna utvecklar lösningar för kunskapsbaserad ledning vid revisionsverket samt driftsättning och upprätthållande av sådana metoder och redskap som behövs i revisions- och tillsynsverksamheten.

Dokumentförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster och stöder personalen i tjänsternas användning. Alla ICT-tjänster tar hänsyn till gällande krav inom hybridarbete. Assistenttjänsterna säkerställer att revisions- och tillsynsverksamheten samt revisionsverkets ledning har tillgång till administrativt stöd och revisionsfunktionernas stöd i samband med olika projekt.