Revisionsverksamhet: Välmående och tryggt samhälle

En helhet som Statens revisionsverk granskar är effektområdet Välmående och tryggt samhälle, som består av sex delområden.

Effektområdet Välmående och tryggt samhälle omfattar delområdena sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forskning, utveckling och innovation samt övergripande säkerhet.
Figur: Välmående och tryggt samhälle – delområden

I dessa ämnesområden är det vanligt med flerkanalig finansiering där staten är en av finansiärerna. Omvärlden kännetecknas av riksomfattande styrning; resultaten och effekterna skapas regionalt och lokalt. Social- och hälsovårds-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken regleras nationellt medan säkerhets-, tillväxt, forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken har stora inslag av EU-samarbete och -finansiering.

Med hjälp av revisionerna producerar vi tillförlitlig information om komplicerade sakområden genom att fokusera resurserna på samhälleligt relevanta och aktuella ämnen samt mångsidigt utnyttja olika revisionsslags egenskaper, personalens kompetens och experttjänster utanför verket.

Revisionerna inriktas på att utvärdera funktionen, effektiviteten och effekterna i välfärdssamhällets olika delar och deras kontaktytor. Perspektivet i revisionerna utgår ofta från de indirekta ekonomiska effekterna. Revisionerna fokuserar på betydande sociala förmåner med tanke på den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt tillhörande tjänster – såsom social- och hälso-, arbetskrafts- och utbildningstjänster – samt innovation och hur de organiseras, hur ekonomiska de är och vilka effekter de har. Vi producerar översikter och artiklar från tidigare publicerade granskningar om den övergripande säkerheten som stöd för beslutsfattandet.

Socialskyddets förmånssystem

Vi granskar faktaunderlaget för statsfinanserna och skötseln av statens ekonomi som ligger till grund för beslutsfattandet om socialskyddsreformen genom att

  • bedöma förmånernas och tjänsternas samband, effektivitet och effekter i förhållande till varandra och de uppställda målen

  • identifiera risker för statsfinanserna och skötseln av ekonomin

  • tillhandahålla beredare av socialskyddsreformen information om sakområdenas systematiska och inbördes samband

  • så långt möjligt bedöma socialskyddsutgifternas inverkan på de offentliga finansernas utveckling.

Vi producerar översikter, andra artiklar och expertinlägg om resultaten från en granskning av systemet för utkomststöd som blir färdig i början av 2020. Därtill inleds en granskning om samordningen mellan olika förvärvsformer och den sociala tryggheten.

Social- och hälsovårdens servicesystem

Utifrån resultaten från våra tidigare revisioner och expertutlåtanden publicerar vi en aktuell översikt servicesystemets funktionalitet och effektivitet i social- och hälsovården. Den kan användas som stöd för beredning av strukturreformer.

År 2020 genomför vi tre granskningar av social- och hälsovårdssystemet. En granskning tittar på om social- och hälsovårdens tjänsteinformationsproduktion, indikatorer och analysmodell kan ge en korrekt lägesbild om finansieringsbehoven i landskapens social- och hälsotjänster samt deras tillräcklighet och verksamhetens effektivitet. En av två granskningar av tillsynen över social- och hälsotjänsterna utreder om social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde varit konsekvent i sina åtgärder för planering, styrning och uppföljning av social- och hälsovårdens kvalitetsledning och egenkontroll. Den andra granskningen går djupare in i detaljerna kring upphandling och tillsyn av privata social- och hälsotjänster.

Sysselsättning och företagande

Revisionstemat Skötsel av sysselsättningen färdigställs våren 2020. Revisionerna behandlar mångsidigt sysselsättningspolitiken, TE-byråernas verksamhet och sysselsättningsåtgärdernas effekter. Revisionernas resultat rapporteras till riksdagen i verkets årsberättelse 2020 samt via andra översikter, artiklar och expertinlägg. Vi inleder även en granskning av åtgärderna för främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft.

Kontinuerligt lärande

År 2020 granskar vi uppfyllelsen av yrkesutbildningsreformens mål och samordningen av genomförandet och besparingarna.

I början av 2020 färdigställs en granskning av effekterna av arbetsverkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete.

Forskning, utveckling och innovation (FUI-verksamhet)

Under de två senaste regeringsperioderna har FUI-finansieringen förvandlats till kortvarig projektfinansiering. Innevarande regeringsperiod omfattar FUI-finansiering med engångskaraktär 80 procent av tilläggsfinansieringen för statens FUI-verksamhetsstöd. Vi bedömer i vilken mån statens forskningsfinansiering stöder och främjar företagens innovations- och affärsverksamhet.

Övergripande säkerhet

Vi publicerar en översikt om resultaten från granskningstemat Medborgarsäkerhet i en föränderlig omvärld. Föremål för revisionerna var myndighetssamarbete framförallt inom säkerhetssektorn och på glesbygden, polisens trafikövervakning samt akutvårdsstyrningens funktionalitet.