Revisionsverksamhet: Hållbar offentlig ekonomi

En viktig uppgift för revisionsverket är att producera information för planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker.

Ägarstyrningens funktionalitet granskas framförallt utifrån egendomsförvaltningen och verksamhetens organisering. Vi granskar även övervakningen och regleringen av finanssektorn, vilka är starkt kopplade till utvecklingen av EU:s bankunion och viktiga med tanke på de indirekta riskerna för statsfinanserna. Granskningen av detta ämnesområde begränsas av revisionsverkets granskningsrättigheter. Att främja ändamålsenlig rätt till granskning ingår i vårt uppdrag.

Statens revisionsverks oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. Vår övervakning av finanspolitiken bedömer den bedrivna finanspolitiken och gör ställningstaganden om den för statsrådet. Verksamheten och målen i övervakningen av finanspolitiken beskrivs på sidan om övervakningen av finanspolitiken.

Revisions- och tillsynsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och transparent sätt. Granskningen gäller aktiviteter och projekt som är centrala för beredningen av finanspolitiken och skötseln av statsfinanserna och den offentliga ekonomin. Därmed integreras det statsfinansiella perspektivet i alla granskningar. Revisionsverksamheten inriktas riskbaserat på statsfinansiellt viktiga ämnen med beaktande av läglig information för riksdagens och förvaltningens beslutsfattande. Granskningarna sker i huvudsak med den finanspolitiska granskningens och effektivitetsrevisionens metoder men vid behov utnyttjas alla revisionsslag.

Under planeringsperioden fokuserar revisionsverksamheten på att säkerställa tillförlitligheten i faktaunderlaget för finanspolitiken, bedöma de finanspolitiska styrmedlens funktionalitet och effektivitet samt på förvaltningen av statens materiella tillgångar framförallt i planeringen av livscykelkostnader samt på riskhanteringens organisation i statens skuldhantering. Ägarstyrningens funktionalitet bedöms i ljuset av principerna för ägarstyrningen av statsbolag.

Finanspolitik

I faktaunderlaget för beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet granskar vi tillförlitligheten och omfattningen av prognoser, statistik, konsekvensanalyser. I fråga om finansministeriets prognoser för makroekonomin och de offentliga finanserna betonas de kommande åren bedömning av hur rekommendationer i tidigare revisioner har genomförts. Revisionsverksamheten fokuserar på kvalitetsledningsförfarandena för Statistikcentralens nationalräkenskapsenliga statistik över makroekonomin och de offentliga finanserna. Samtidigt bedömer vi riskbaserat tillförlitligheten hos central källstatistik, bl.a. data om den kommunala ekonomin.

Vi stärker effekten av granskningen om hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna (16/2019) genom att ta upp dess centrala observationer i samband med vår regelbundna rapportering om övervakningen av finanspolitiken och föra en aktiv dialog om resultaten med riksdagsutskotten, finansministeriet och andra ministerier.

I fråga om finanspolitiska styrmedel fokuserar revisionsverksamheten på ramförfarandets funktionalitet. Förfarandets regel för utgiftsramen är det viktigaste nationella, finanspolitiska styrmedlet för att begränsa ökningen av statens budgetutgifter och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet. Vi bedömer den medelfristiga bugetplaneringen i ramförfarandet och regelns kopplingar till andra finanspolitiska mål samt målen för den. Ramförfarandets funktionalitet bedöms bl.a. utifrån transparens och ändamålsenlig användning av utgifterna. Vi deltar samtidigt i en parallell revision med EU-länder, vilket ger oss jämförelsedata om andra länders förfaranden som stöd för utveckling av ramsystemet.

Utifrån en tidigare revision om den kommunalekonomiska styrningens funktionalitet vill vi påverka åtgärderna för bättre samordning av makro- och mikrostyrningen och samtidigt följa upp kommunbedömningsförfarandets funktionalitet, vars betydelse ökar när den kommunala ekonomin blir mer ansträngd.

Egendomsförvaltning och investeringar

Statens egendomsförvaltning granskas inom ett pågående tema med fokus på livscykelkostnader och där tre revisioner gäller olika typer av materiella tillgångar: lednätverket, byggnadstillgångarna samt maskiner och utrustning. Perspektiven är bedömning av hur tillgångarna förvaltas och används sett till verksamhetens ändamål och om förvaltningen skett ekonomiskt hållbart. Under planeringsperioden följer vi särskilt upp förvaltningen av de i statsfinanserna betydande ledtillgångarna samt genomförandet av ledinvesteringar, däribland etablering av projektbolag och flerkanaliga finansieringsmodeller. Olika revisionsslags perspektiv beaktas i uppföljningen och revisionerna inriktas riskbaserat och med beaktande av riksdagens aktuella informationsbehov.

Försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten (HX-jaktplan och Flottilj 2020) granskas och då beaktar vi särskilt livscykelkostnadernas betydelse i beslutsmodellen och vid jämförelser av alternativ. Finansieringen bedöms utifrån riskhanteringen och de finanspolitiska reglerna. Granskningen ger stödinformation för beredare av projekten för utvecklande av den strategiska kapaciteten samt statsrådets och riksdagens beslutsfattande. Granskningstidpunkten är kopplad till HX-upphandlingsbeslutet, som fattas 2021.

Finansiella risker

Granskningen i fråga om finansiella risker fokuserar på statens operativa skuldhantering och dess styrning. Vi bedömer bl.a. om statens skuldhantering har ändamålsenlig beredskap för en situation med stigande räntor. Jämte riskpositionskriterierna och övrig styrning av skuldhanteringen beaktas förfarandena för användning av derivatinstrument i operativ riskhantering.

Hanteringen av eventualförpliktelser följs upp utifrån tidigare revisioners observationer och rekommendationer. Vi tittar särskilt på garantiförpliktelsernas riskbaserade begränsningar samt tillhörande riskhantering och övervakningspraxis.

Ägarstyrning av statsbolagen och organisering av verksamheter

Staten har fortsatt bolagisera verksamheter de senaste åren. Med revisionsinformationen vill vi stödja val av ändamålsenliga organisationsformer för effektivt genomförande av statsförvaltningens verksamheter och uppgifter. I revisionen utreds om bolagiseringarna har planerats och genomförts på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Vi följer kommande bolagiseringsfall utifrån revisionernas slutsatser och ger på så sätt underlag för riksdagens beslutsfattande gällande detta.

Statsbolagens och deras organs bolagsstyrning och ägarstyrning utgör kombinerat modellen för god förvaltning. Den är en förutsättning för långsiktig, effektiv och verkningsfull verksamhet. Trots att uppgiftsfördelningen mellan bolagen och ägarstyrningen är ganska tydlig kan det uppstå problem i samarbetet mellan olika aktörer. Vi följer upp ägarstyrningens funktionalitet i fråga om statsbolag och gör vid behov revisioner ur ett problemorienterat perspektiv med betoning på centrala frågor i statens egendomsförvaltning. Då bedömer vi vad i bolagens och de styrande aktörernas verksamhet som lett till problemen. Vi följer också upp hur modellen för god förvaltning fungerar, den som består av bolagens styrning och ägarstyrningen.

Övervakning och reglering av finanssektorn

Vi rapporterar om resultaten från granskningen av Verket för finansiell stabilitet, som är nationell resolutionsmyndighet. Granskningen gäller beredskapen för resolution av s.k. mindre betydande banker. Vi granskar detta inom en parallell revision med andra EU-länder för utredning av nationellt ansvariga myndigheters medverkan i den gemensamma resolutionsmekanismen. Jämförelsedata från den parallella revisionen utnyttjas vid rapportering av resultaten. Revisionen gäller utarbetandet av resolutionsplaner samt förfaranden för resolutionsberedskap, genomförande av resolution och beslutsfattande.

Revisionsverket har inte rätt att granska Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhet. De spelar en central roll i organiseringen av gemensam banktillsyn och resolution i EU:s bankunion. Vi strävar efter en utökning av vår granskningsrätt.