Revisionsverksamhet: Hållbar offentlig ekonomi

Effektområdet Hållbar offentlig ekonomi består av fem delområden: finanspolitik, hantering av statens egendom och investeringar, finansieringsrisker, ägarstyrning av statsbolag och organisering av statens verksamheter samt reglering och övervakning av finanssektorn.

Planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna står i centrum för effektområdet. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Ägarstyrningens funktionalitet granskas framförallt utifrån egendomsförvaltningen och verksamhetens organisering. I effektområdet granskas också övervakningen och regleringen av finanssektorn. Dessa åtgärder är starkt kopplade till utvecklingen av EU:s bankunion och viktiga med tanke på de indirekta riskerna för statsfinanserna. Granskningen av detta område begränsas av revisionsverkets granskningsrättigheter. Att främja ändamålsenliga granskningsrättigheter hör till effektområdets uppgifter.

Statens revisionsverks oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och bidrar till att regelverket är ändamålsenligt. Denna uppgift kommer att framhävas under de närmaste åren, eftersom EU:s regelverk kommer att omprövas nu när coronakrisen har ökat skuldbördan. Vår övervakning av finanspolitiken bedömer den bedrivna finanspolitiken och gör ställningstaganden om den för statsrådet. Verksamheten och målen för övervakningen av finanspolitiken beskrivs på sidan om övervakningen av finanspolitiken.

Revisions- och övervakningsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och transparent sätt. Verksamhetens inriktning påverkas av den ökade skuldsättningen till följd av coronakrisen och behovet att stabilisera de offentliga finanserna till följd av detta. Granskningen gäller aktiviteter och projekt som är centrala för beredningen av finanspolitiken och skötseln av statsfinanserna och den offentliga ekonomin. Därmed integreras det statsfinansiella perspektivet i alla granskningar. Revisionsverksamheten inriktas riskbaserat på statsfinansiellt viktiga ämnen med beaktande av läglig information för riksdagens och förvaltningens beslutsfattande.

Under planeringsperioden fokuserar revisionsverksamheten på att säkerställa tillförlitligheten i faktaunderlaget för finanspolitiken, bedöma de finanspolitiska styrningsmedlens funktionalitet och effektivitet, planeringen av statens betydande investeringar och finansieringsmodeller samt ordnandet av riskhanteringen i statsförvaltningen och statliga bolag. Ägarstyrningens funktionalitet bedöms i ljuset av principerna för ägarstyrningen av statsbolag. I revisionsverksamheten beaktas de förändringar i verksamhetsmiljön som coronasituationen medför. I effektområdet genomförs också en revision som gäller ordnandet av samhällets försörjningsberedskap, med vilken man främjar beredskapen inför undantagssituationer och myndigheternas samarbetsförmåga i krislägen.

Vi för en aktiv dialog om resultaten av revisionen och övervakningen med riksdagens utskott, finansministeriet samt andra ministerier och ämbetsverk. Som ett resultat av uppföljningen av effektområdet identifierar vi betydande risker för den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt möjliga revisionsteman och utarbetar expertutlåtanden, översikter och andra texter som stöd för riksdagens och statsförvaltningens beslutsfattande.

Finanspolitik

Beträffande faktaunderlaget för beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet granskar vi tillförlitligheten och omfattningen av prognoser, statistik och konsekvensanalyser. Beträffande finansministeriets prognoser för makroekonomin och de offentliga finanserna gäller verksamheten en utvärdering av hur rekommendationerna i tidigare revisioner har verkställts. Revisionsverksamheten fokuserar på kvalitetsledningsförfarandena för Statistikcentralens nationalräkenskapsenliga statistik över makroekonomin och de offentliga finanserna. Samtidigt bedömer vi riskbaserat tillförlitligheten hos central källstatistik, bl.a. data om den kommunala ekonomin.

I fråga om finanspolitiska styrmedel fokuserar revisionsverksamheten på ramförfarandets funktionalitet. Förfarandets regel för utgiftsramen är det viktigaste nationella, finanspolitiska styrmedlet för att begränsa ökningen av statens budgetutgifter och långsiktig utgiftspolitik som främjar ekonomisk stabilitet. Ramförfarandets funktionalitet bedöms bland annat genom att granska transparensen och en ändamålsenlig användning av utgifter. Ramförfarandets egenskaper granskas dessutom genom att beakta hur den exceptionella coronasituationen hanteras. Vi deltar samtidigt i en parallell revision med EU-länder, vilket ger oss jämförelsedata om andra länders förfaranden som stöd för utveckling av ramsystemet.

Utifrån resultaten av en tidigare revision som gällde funktionaliteten hos styrningen av den kommunala ekonomin är fokus att påverka åtgärderna som gäller en förbättring av sammanjämkandet av makro- och mikrostyrningen. De är betydande även med tanke på den föreslagna finansierings- och styrmodellen för social- och hälsovårdsreformen.

Egendomsförvaltning och investeringar

Under planeringsperioden följs särskilt förvaltningen av de i statsfinanserna betydande ledtillgångarna samt genomförandet av ledinvesteringar, däribland etablering av specialföretag och flerkanaliga finansieringsmodeller. Uppföljningen och granskningen inriktas riskbaserat i rätt tid med beaktande av riksdagens informationsbehov.

Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt (anskaffningen av HX-jaktplan och Flottilj 2020) följs utifrån observationerna från den slutförda revisionen. I uppföljningen strävar man efter att påverka projektberedningens transparens och särskilt beakta betydelsen av projektens livscykelkostnader i beslutsmodellen och jämförelsen av alternativen. Information ges som stöd för dem som bereder de strategiska prestandaprojekten samt för statsrådets och riksdagens beslutsfattande. Statsrådet fattar ett upphandlingsbeslut för HX i slutet av 2021.

Finansiella risker

Beträffande finansiella risker gäller revisionsverksamheten i synnerhet statens operativa skuldhantering och den strategiska styrningen av den samt riskhanteringsförfarandena för finansieringsverksamheten i statliga bolag med specialuppdrag. Vid granskningen av skuldhanteringen beaktas förutom fastställandet och styrningen av riskpositionen och ränteriskmodellen även förfarandena för användning av derivat i den operativa riskhanteringen. Verksamhetsmiljön för skuldhantering har förändrats på grund av de ekonomiska verkningarna av coronasituationen och en infallsvinkel är att skuldhanteringen anpassas till de nya förhållandena. Vi samarbetar aktivt med revisionsmyndigheterna i andra EU-länder i området.

Hanteringen av statens eventualförpliktelser följs inom de ramar som observationer och rekommendationer i tidigare revisioner har gett. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid verkställandet av garantiförpliktelsernas riskbaserade begränsningar samt tillhörande riskhanterings- och övervakningspraxis. Hanteringen av statens växande pensionsansvar hör också till de frågor som granskas under planeringsperioden.

Ägarstyrning av statsbolag och organisering av statens verksamheter

Staten har fortsatt bolagisera verksamheter de senaste åren. Utifrån slutsatserna från den granskning som färdigställdes 2020 bedömer vi framtida bolagiseringar och erbjuder på så sätt riksdagen information som grund för beslutsfattandet. På detta sätt är syftet att stödja valet av ändamålsenliga organisationsformer för effektivt genomförande av statsförvaltningens verksamheter och uppgifter. Vi granskar bolagiseringsfallen även ur ett statsfinansiellt perspektiv på finansiering och genomförande av investeringar.

Statsbolagens och deras organs goda bolagsstyrning och ägarstyrning utgör kombinerat modellen för god förvaltning. Den är en förutsättning för långsiktig, effektiv och verkningsfull verksamhet. Trots att uppgiftsfördelningen mellan bolagen och ägarstyrningen är ganska tydlig kan det uppstå problem i samarbetet mellan olika aktörer. Ägarstyrningens funktionalitet följs i fråga om statsbolag och revisioner görs vid behov ur ett problemorienterat perspektiv med betoning på frågor som är viktiga för statens egendomsförvaltning. Å andra sidan granskas också funktionaliteten hos modellen för god förvaltning, som består av bolagens styrning och ägarstyrningen.

Övervakning och reglering av finanssektorn

Revisionen som gällde verksamheten hos den nationella resolutionsmyndigheten, Verket för finansiell stabilitet, slutfördes 2020. Revisionen gällde beredskapen för verkställande av resolution av så kallade mindre betydande banker. Revisionen utfördes som en del av EU-ländernas parallella revision och de tillgängliga jämförelsedata utnyttjas i fortsättningen vid rapportering om resultaten. Vi följer utvidgningen av mekanismerna i EU:s bankunion och beaktar särskilt statens ansvar i fråga om dessa.

Vi främjar också förutsättningarna för att ordna en extern granskning av övervakningen av finanssektorn med beaktande av riksdagens ställningstaganden i ärendet. Revisionsverket har inte rätt att granska Finansinspektionens och Finlands Banks verksamhet. De spelar en viktig roll när det gäller att organisera den gemensamma banktillsynen och resolutionen inom EU:s bankunion.