Revisions- och tillsynsverksamhetens fokusområden och rapportering

I granskningsplanen presenteras fokusområdena för revisions- och utvecklingsarbetet samt uppgifterna, målen och ämnena för revisionsverksamheten.

Granskningsplanen är en plan för genomförande av Statens revisionsverks strategi. Revisionsverkets verksamhetsmål är att

  1. statsfinanserna sköts effektivare

  2. tilliten till beslutsunderlaget förbättras

  3. förtroendet för att den finländska statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks.

Med hjälp av revisions- och tillsynsarbetet produceras betydelsefull, relevant och läglig information till riksdagen, be-slutsfattarna och den högsta tjänstemannaledningen. I informationen framhävs ärendets statsfinansiella betydelse.

Granskningsplanen grundar sig på de största riskerna som identifierats i revisionsverkets riskanalys. Vår planering styrs av tyngdpunkterna under planeringsperioden och väsentlighetskriterierna för enskilda revisionsslag. Innan ett ämne inkluderas i granskningsplanen bedöms dess granskningsbarhet.

Tyngdpunkten under planeringsperioden är reformerna och förändringarna i den offentliga verksamheten samt åtgär-derna som främjar ekonomins hållbarhet och balanserar statsfinanserna. Med revisioner stöder vi reformen av stats-förvaltningen och dess centrala utvecklingsåtgärder. Med hjälp av den information vi tar fram strävar vi efter att proak-tivt påverka en hållbar utveckling i den offentliga sektorn.

Statsfinanserna och skötseln av ekonomin står i centrum för revisionerna. Revisionsverkets helhetssyn skapas när vi årligen granskar uppgifterna i statsbokslutet och i regeringens årsberättelse samt övervakar finanspolitiken. Observat-ioner och slutsatser från andra revisioner och utredningar kompletterar helhetssynen. Revisionsverket följer och be-dömer aktivt förändringarna i verksamhetsmiljön samt riskerna som är förknippade med statsfinanserna eller skötseln av ekonomin.

Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks lagstadgade berättelser till riksdagen består av

  1. en årsberättelse om verksamheten enligt 6 § i lagen om statens revisionsverk

  2. särskilda berättelser med stöd av 6 § i lagen om statens revisionsverk (lämnas vid behov)

  3. berättelser om tillsyn över valfinansieringen på grundval av 10 § 3 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering

  4. årliga berättelser om tillsyn över partifinansieringen enligt 9 e § 5 mom. i partilagen.

Målet med berättelserna till riksdagen är att betjäna riksdagen på bästa möjliga sätt i dess författningsenliga uppgifter. Rapporteringen utgör en sådan interaktion mellan den externa revisorn och det högsta beslutsorganet som avses i internationella revisionsstandarder. I berättelserna till riksdagen redovisas de viktigaste iakttagelserna och slutsatserna med tanke på riksdagsarbetet i en läsbar och användarvänlig form. Berättelserna utvecklas i samarbete med beslutsfat-tarna.

Gemensamma riktlinjer för kvalitetsledning

Revisionsverkets förnyade modell för kvalitetsledning etableras till en del av den dagliga verksamheten. De viktigaste observationerna och utvecklingsbehoven gällande kvalitetsledningen inom de olika revisionsslagen sammanställs för behandling på verkets ledningsforum. Kvalitetsledningen bygger på revisionsinstruktionerna. En rapport om kvalitets-ledningen inkluderas årligen i bokslutsberättelsen. Inom ramen för revisionsverkets kvalitetsledning ombeds externa sakkunniga, t.ex. medlemmar i vetenskapliga rådet, bedöma kvaliteten på utvalda revisionsberättelser. De externa ex-perternas bedömningar delges verkets ledning.