Revisions- och tillsynsverksamhetens fokusområden och rapportering

I granskningsplanen presenteras fokusområdena för revisions- och utvecklingsarbetet samt uppgifterna, målen och ämnena för revisionsverksamheten.

Revisionsverksamheten fokuserar på reformer och förändringar av offentlig verksamhet

Granskningsplanen är en plan för genomförande av Statens revisionsverks strategi. Revisionsverkets verksamhetsmål är att

  1. statsfinanserna sköts effektivare

  2. tilliten till beslutsunderlaget förbättras

  3. förtroendet för att den finländska statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks.

Med hjälp av vårt revisions- och tillsynsarbete produceras betydelsefull, relevant och läglig information för riksdagen, beslutsfattarna och den högsta tjänstemannaledningen. Vi riktar in revisionerna enligt hur viktig frågan är för statsfinanserna.

Granskningsplanen utgår från de väsentliga risker som identifierats i riskanalysen för statsfinanserna och samhällsekonomin. Utöver inriktningsprinciperna styrs vår planering av revisionsslagsspecifika väsentlighetskriterier och planeringsperiodens fokusområden. Innan ett ämne inkluderas i granskningsplanen bedöms dess granskningsbarhet.

Planeringsperiodens revisionsverksamhet fokuserar på reformer och förändringar av offentlig verksamhet. Vårt mål är att med hjälp av revisionsverksamheten stödja förnyelsen av statsförvaltningen och viktiga utvecklingsåtgärder. Med revisionsverksamheten försöker vi prediktivt verka för hållbar förnyelse av offentlig verksamhet.

Statsfinanserna och skötseln av ekonomin står i centrum för revisionerna. Revisionsverkets helhetssyn skapas när vi årligen granskar uppgifterna i statsbokslutet och i regeringens årsberättelse samt övervakar finanspolitiken. Helhetssynen kompletteras löpande med iakttagelser och slutsatser från andra granskningar och utredningar. Vi bevakar och analyserar aktivt vår omvärld och förändringarna i den samt identifierar och bedömer riskerna i statsfinanserna eller i skötseln av ekonomin.

Berättelser till riksdagen

Statens revisionsverks lagstadgade berättelser till riksdagen består av

  1. en årsberättelse om verksamheten enligt 6 § i lagen om statens revisionsverk

  2. särskilda berättelser med stöd av 6 § i lagen om statens revisionsverk (lämnas vid behov)

  3. berättelser om tillsyn över valfinansieringen på grundval av 10 § 3 mom. i lagen om kandidaters valfinansiering

  4. årliga berättelser om tillsyn över partifinansieringen enligt 9 e § 5 mom. i partilagen.

Riksdagsrapporteringens mål är att betjäna riksdagen på bästa möjliga sätt i dess författningsenliga uppgifter. Rapporteringen utgör en sådan interaktion mellan den externa revisorn och det högsta beslutsorganet som avses i internationella revisionsstandarder. I berättelserna till riksdagen redovisas de viktigaste iakttagelserna och slutsatserna med tanke på riksdagsarbetet i en läsbar och användarvänlig form. Berättelserna utvecklas i samarbete med beslutsfattarna.

Gemensamma riktlinjer för utveckling av kvalitetsledning

Förnyelsen av revisionsverkets kvalitetsledningsmodell fortsätter som en del av strategiarbetets genomförande. De viktigaste observationerna och utvecklingsbehoven gällande kvalitetsledningen inom de olika revisionsslagen sammanställs för behandling på verkets ledningsforum. Kvalitetsledningen bygger på revisionsinstruktionerna. Revisionsverket rapporterar om kvalitetsledningen i samband med bokslutet. Inom ramen för revisionsverkets kvalitetsledning ombeds externa sakkunniga, t.ex. medlemmar i vetenskapliga rådet, bedöma kvaliteten på utvalda revisionsberättelser. Bedömningarna delges verkets ledning.