Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.

Revisionens ämnesområden och teman inom dessa. Ämnesområde 1, Hållbar offentlig ekonomi. Teman: finanspolitik, finansiella risker, kostnader för och finansiering av investeringar, egendomsförvaltning och omorganisering av statens verksamhet, ägarstyrning av statsbolagen, reglering och övervakning av finanssektorn. Ämnesområde 2, Hållbar utveckling av förvaltningen. Teman: statsrådets enhetlighet, förvaltningens strukturreformer och försökskultur, staten som arbetsgivare, hållbar utveckling, lagstiftningens kvalitet. Ämnesområde 3, Välmående och tryggt samhälle. Teman: sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forskning, utveckling och innovation, övergripande säkerhet. Ämnesområde 4, Fungerande informationshantering. Teman: gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens resultatutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll, budgetefterlevnad. Kontaktytor mot samtliga ämnesområden är bland annat lagstiftningens kvalitet, statsbudgeten, digitaliseringen, finanspolitiken, hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna, ägarstyrningen, egendomsförvaltningen, skattesystemet, dataskyddet och cybersäkerheten, riskhanteringen, förvaltningens strukturreformer.
Figur: Revisionsverksamhetens delområden

Med hjälp av omvärldsbevakningen identifierar vi väsentliga risker för den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt möjliga revisionsteman. Vi utarbetar dessutom utredningar, expertutlåtanden och andra texter som stöd för riks-dagens och statsförvaltningens beslutsfattande.

Revisions- och tillsynsverksamhetens teman:

 • Teamet för granskning av gemensamma processer (redovisningsrevision)

 • Statsbidragsteamet (redovisningsrevision)

 • Balansteamet (redovisningsrevision)

 • Säkerhetsteamet (redovisningsrevision)

 • Basteamet (redovisningsrevision)

 • Statsbokslutet (redovisningsrevision)

 • Finanspolitikens statistiska underlag

 • Budgetramar på medellång sikt

 • Centraliserad granskning av budgetefterlevnaden

 • Granskning av EU-medel

 • Verkställande av konkurrenslagen

 • Statens klimatfinansiering till utvecklingsländer

 • Beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor (i granskningsplanen 2020: Förmånssystemets incitament för acceptans av atypiska anställningar)

 • Åtgärder för främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

 • Inkomstregistret

 • Produktion av ekonomiska data om social- och hälsovårdstjänsterna och utnyttjande av evalueringsdata i styrning-en av tjänsternas finansiering (i granskningsplanen 2020: Bedömning av social- och hälsotjänsternas kostnadsef-fekt)

 • Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten

 • Reform av yrkesutbildningen

 • Utnyttjande av forskningsinformation i affärsverksamheten: finansiering och incitament

 • Framtidens arbetskraft 2030

 • Regelbunden rapportering om övervakningen av finanspolitiken

 • Statens skuldhantering

 • Flerstyrda statliga organisationer

 • Samfinansierad verksamhet inom budgetekonomin

 • Organisationsfusioner och organisationsförändringar

 • Försörjningsberedskap

 • Företagsstöd under coronaepidemin

 • Renovering av Olympiastadion

 • Beskattningsförfarandet för skatter på eget initiativ

 • Funktionaliteten hos systemet för företagarservice

 • Reform av kontinuerligt lärande och dess finansiering

 • Rekrytering och kompetensutveckling för att förverkliga statens personalpolitiska mål

 • Incitament och hinder för arbetskraftsinvandring

 • Finnfunds investeringsverksamhet och dess riskhantering

 • Statens pensionssystem och statens ansvar i andra pensionssystem

 • Effekterna av studiestödsreformen 2016

 • Intäktsföring av avkastningen av penningspel och statsunderstöd som riktas från dessa

 • Omvärldsbevakning och framsyn i det strategiska beslutsfattandet

 • Centralisering av statliga funktioner: Lönsamheten, kvaliteten och styrningen av Palkeets servicehelhet

 • Finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (till att börja med som en del av granskningen av EU-medel)

 • Allmänt bostadsbidrag

 • ARA:s verksamhet gällande verkställande av bostadspolitiska utvecklingsåtgärder