Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.

Revisionens ämnesområden och teman inom dessa. Ämnesområde 1, Hållbar offentlig ekonomi. Teman: finanspolitik, finansiella risker, kostnader för och finansiering av investeringar, egendomsförvaltning och omorganisering av statens verksamhet, ägarstyrning av statsbolagen, reglering och övervakning av finanssektorn. Ämnesområde 2, Hållbar utveckling av förvaltningen. Teman: statsrådets enhetlighet, förvaltningens strukturreformer och försökskulturen, staten som arbetsgivare, hållbar utveckling, lagstiftningens kvalitet. Ämnesområde 3, Välmående och tryggt samhälle. Teman: sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forskning, utveckling och innovation, övergripande säkerhet. Ämnesområde 4, Fungerande informationshantering. Teman: gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens resultatutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll, budgetefterlevnad. Kontaktytor mot samtliga ämnesområden är bland annat lagstiftningens kvalitet, statsbudgeten, digitaliseringen, finanspolitiken, hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna, ägarstyrningen, egendomsförvaltningen, skattesystemet, dataskyddet och cybersäkerheten, riskhanteringen, förvaltningens strukturreformer.
Figur: Revisionsverksamhetens delområden

Med hjälp av omvärldsbevakningen identifierar vi väsentliga risker för den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt möjliga revisionsämnen och utarbetar expertutlåtanden och andra texter som stöd för riksdagens och statsförvaltningens beslutsfattande.

 

Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen är (uppdatering 12.6.2020):

 • Teamet för granskning av gemensamma processer

 • Statsunderstödsteam (fr.o.m. 1.6.2020)

 • Balansräkningsteam (fr.o.m. 1.6.2020)

 • Säkerhetsteam (fr.o.m. 1.6.2020)

 • Basteam (fr.o.m. 1.6.2020)

 • Finanspolitikens statistiska underlag

 • Medelfristiga budgetramar

 • Hantering av sysselsättningen: Samordning av finanspolitiken och sysselsättningspolitiken

 • Centraliserad granskning av budgetefterlevnaden

 • Budgetens enhetlighet

 • Granskning av EU-medel

 • Verkställande av konkurrenslagen

 • Statens klimatfinansiering till utvecklingsländer

 • Beredning och genomförande av avlägsnande av flitfällor (i granskningsplanen 2020: Förmånssystemets incitament för acceptans av atypiska anställningar)

 • Åtgärder för främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

 • Inkomstregistret

 • Kostnader för och finansiering av försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten

 • Livscykelhantering av statens egendom: Livscykelhantering av statens byggnadsegendom (i granskningsplanen 2019: Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Fastigheter)

 • Livscykelhantering av statens egendom: hantering av renoveringsskulden för trafikleder (i granskningsplanen 2019: Hantering av livscykelkostnader i ekonomiplaneringen: Trafikleders renoveringsskuld)

 • Framtagning av ekonomidata om social- och hälsovårdstjänsterna och utnyttjande av evalueringsdata i styrningen av tjänsternas finansiering (i granskningsplanen 2020: Bedömning av social- och hälsovårdstjänsternas kostnadseffekt)

 • Styrning och uppföljning av patient- och klientsäkerheten (i granskningsplanen 2019: Genomförande av reformer: Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster)

 • Yrkesutbildningsreformen (i granskningsplanen 2019: Genomförande av reformer: Reform av yrkesutbildningen på andra stadiet)

 • Utnyttjande av forskningsinformation i affärsverksamheten: finansiering och incitament (i granskningsplanen 2019: Genomförande av reformer: Finansiering för kommersialisering av forskning och incitamentseffekterna av finansieringen till universiteten)

 • Framtidens arbetskraft 2030

 • Hantering av sysselsättningen: Sysselsättningsfrämjande åtgärder 2015–2019

 • Regelbunden rapportering om övervakningen av finanspolitiken

 • Statens skuldhantering

 • Genomförande av samordnade upphandlingar

 • Flerstyrda statliga organisationer

 • Samfinansierad verksamhet inom budgetekonomin

 • Organisationsfusioner och organisationsförändringar

 • Försörjningsberedskap

 • Företagsstöd under coronaepidemin

 • Renovering av Olympiastadion