Effektmål och resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt. För att nå effektmålen har sex resultatmål identifierats.

Utifrån vår verksamhet och uppgift innebär verkningsfullhet följande:

Statsfinanserna sköts effektivare

Vi påverkar hur effektivt statsfinanserna sköts genom att föra en dialog baserad på revisionsinformation med statsrådet, övriga styrande parter och förvaltningen, som verkställer besluten som fattats.

Tilliten till beslutsunderlaget förbättras

Vår revisionsverksamhet bidrar till att underlaget för beslut om statsfinanserna och skötseln av dem är tillförlitligt och av bra kvalitet.

Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks

Vi bidrar till att skattebetalarna och de internationella aktörer som samverkar med det finländska samhället litar på den finska statsförvaltningens förmåga att agera öppet, effektivt och ekonomiskt hållbart.

Den offentliga ekonomin sköts hållbart

Vi medverkar till att den offentliga ekonomin sköts ansvarsfullt med beaktande av långsiktig hållbarhet. Finanspolitiken följer reglerna och dimensioneringen av åtgärderna jämnar ut konjunkturerna.

 

Revisionsverket granskar sin effektivitet genom att följa upp iakttagandet av revisionsrekommendationerna och ställningstagandena av riksdagens revisionsutskott, genom att regelbundet begära synpunkter på sin verksamhet av intressenterna samt genom att följa upp hur resultatmålen uppnås.

För att uppnå effektmålen har följande resultatmål identifierats. Framgång med resultatmålen skapar förutsättningarna och grunden för verksamhetens effekt.

1. Vi tar fram aktuell och relevant information åt beslutsfattarna för utveckling av verksamheten

Vi producerar aktuell och relevant information på olika områden i enlighet med våra effektmål. Vårt mål är att påverka under hela revisionsprocessen. Vi vet när och vad revisionsverket gör klokt i att ta tag i och inrikta revisionen på. Informationen vi producerar och våra rekommendationer beaktas vid verksamhetsutveckling och vår expertis och våra synpunkter efterfrågas mångsidigt.

Indikatorer: Genomförande av granskningsplanen, intressentenkäter, responsenkät, genomförandeprocent för rekommendationerna, antalet utlåtanden och höranden, antalet besökare på externa webbplatser, antalet läsare i bloggar och översikter, engagemangsgraden för målgrupperna på Twitter

2. Våra ställningstaganden beaktas i den finanspolitiska beredningen och beslutsfattandet

Analysdata och ställningstaganden som vi tar fram vid övervakningen av finanspolitiken beaktas i statsrådets finanspolitiska beslutsfattande samt i beredningen av finanspolitiken, och vår expertis gällande skötseln av de offentliga finanserna efterfrågas mångsidigt.

Indikator: Självutvärdering

3. Kunderna uppskattar vår interaktion och dialog

Vi förstår våra intressenters verksamhet så att vi kan leverera granskningsresultaten på ett sätt som de behöver. De som är föremål för granskning upplever att kommunikationen fungerar under granskningen.

Indikatorer: Intressentenkät, responsenkät, antalet deltagare i arbetsgrupperna

4. Vi gör metoderna för att skapa information mångsidigare

För att uppnå bättre effekt tar vi i bruk ny teknik och utnyttjar mångsidiga sätt att få fram information. Vi utför granskningar som omfattar flera revisionsslag för att kunna producera ännu mångsidigare information för beslutsfattarna.

Indikatorer: Antalet nya metoder som tagits i bruk, antalet granskningar som omfattar flera revisionsslag, procenten verkställda rekommendationer i granskningar som omfattar flera revisionsslag

5. Kompetensen förutser och möter verksamhetens behov

Vi genomför effektivt vår strategiska kompetensutvecklingsplan. Vi genomför utvecklingsplaner som är samordnade med verkets mål och som stöder personalens individuella mål och utvecklar på så sätt de färdigheter och kompetenser vi behöver i framtiden.

Indikatorer: Personalenkät om kritiska kompetensområden och kompetensdiskussioner

6. Revisionsverket är en fungerande och välmående arbetsgemenskap

Personalen upplever att arbetsplatsen är välmående och samverkande. Detta bedöms framförallt utifrån personalens samarbete, motivation, arbets- och förnyelseförmåga samt chefsarbete och ledning.

Indikatorer: Personalenkät och antalet sjukfrånvaron

 

Vi rapporterar regelbundet om framstegen och uppfyllelsen av resultatmålen i samband med bokslutet.