Resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt.

Utifrån vår verksamhet och uppgift innebär verkningsfullhet följande:

Statsfinanserna sköts effektivare

Vi påverkar hur effektivt statsfinanserna sköts genom att föra en dialog baserad på granskningsinformation med statsrådet, övriga styrande parter och förvaltningen, som verkställer fattade beslut.

Tilliten till beslutsunderlaget förbättras

Vår granskningsverksamhet bidrar till att underlaget för beslut om statsfinanserna och skötseln av dem är tillförlitligt och av bra kvalitet.

Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks

Vi bidrar till att skattebetalarna och de internationella aktörer som samverkar med det finländska samhället litar på den finska statsförvaltningens förmåga att agera öppet, effektivt och ekonomiskt hållbart.

Den offentliga ekonomin sköts hållbart

Vi medverkar till att den offentliga ekonomin sköts ansvarsfullt med beaktande av långsiktig hållbarhet. Finanspolitiken är regelenlig och åtgärdernas dimensionering är konjunkturutjämnande.

 

För att uppnå dessa effektmål har vi identifierat följande resultatmål. Framgång med resultatmålen skapar förutsättningarna och grunden för verksamhetens effekt.

1. Vi tar fram aktuell och relevant information åt beslutsfattarna för utveckling av verksamheten

Vi producerar aktuell och relevant information på olika områden i enlighet med våra effektmål. Vårt mål är att påverka under hela granskningsprocessen. Vi vet vad Statens revisionsverk bör ta tag i och granska samt när det bör ske. Informationen vi producerar och våra rekommendationer beaktas vid verksamhetsutveckling och vår expertis och våra synpunkter efterfrågas mångsidigt.

2. Våra ställningstaganden beaktas i beredningen av finanspolitiken och beslutsfattandet

Analysdata och ställningstaganden som vi tar fram vid övervakningen av finanspolitiken beaktas i statsrådets finanspolitiska beslutsfattande samt i beredningen av finanspolitiken, och vår expertis gällande skötseln av de offentliga finanserna efterfrågas mångsidigt.

3. Kunderna uppskattar vår interaktion och dialog

Vi förstå våra intressenters verksamhet så att vi kan leverera granskningsresultaten på ett sätt som de behöver. De som är föremål för granskning upplever att kommunikationen fungerar under granskningen.

4. Mångsidigare informationsgenereringsmetoder

För att uppnå bättre effekt tar vi i bruk ny teknik och utnyttjar mångsidiga informationsgenereringssätt. Vi utför granskningar som omfattar flera revisionsslag för att kunna producera ännu mångsidigare information för beslutsfattarna.

5. Kompetensen förutser och möter verksamhetens behov

Vi genomför effektivt vår strategiska kompetensutvecklingsplan. Vi genomför med verkets mål samordnade utvecklingsplaner som stöder personalens individuella mål och utvecklar på så sätt de färdigheter och kompetenser vi behöver i framtiden.

6. Revisionsverket är en funktionell och välmående arbetsgemenskap

Personalen upplever att arbetsplatsen är välmående och samverkande. Detta bedöms framförallt utifrån personalens samarbete, motivation, arbets- och förnyelseförmåga samt chefsarbete och ledning.

Vi rapporterar regelbundet om framstegen och uppfyllelsen av resultatmålen i samband med bokslutet.