Kompetensutvecklingens fokusområden

Statens revisionsverk har tagit fram en ny strategi och förnyat sitt ledningssystem. Förändringen syftar till att skapa en bredare samhällseffekt. För att målet ska kunna uppnås behövs det en mångsidig kompetensutveckling. Kompetensutveckling har lyfts fram som ett fokusområde under strategiperioden. Vår kompetensutveckling siktar på beredskap att kunna göra saker på ett nytt sätt och därigenom skapa en ny slags organisationskultur i enlighet med vår strategi.

I vår nya organisation har personalen inplacerats på fyra kompetenscenter. Kompetenscentren – Framtidens ekonomi, digitalisering, metoder och verkningsfullt kundarbete – ansvarar för framtagande av en helhetssyn och lägesbild över utvecklingsmål och -behov på kompetensområden inom kompetenscentrets ansvar samt för planering av kompetensutvecklingen.

Kompetenscentrens ledare ansvarar för utvecklingen av personalens kompetens för att främja uppfyllelsen av de fastställda effektmålen i strategin och stärka personalens kapacitet och förnyelseförmåga samt yrkeskarriärer. Kompetenscentren erbjuder kompetensutvecklingstjänster såsom utbildningar och mångsidiga läroevenemang för hela personalen. Potentialen hos personalen hanteras på ett hållbart sätt i kompetenscentren.

Personalen är vår viktigaste resurs. Vi satsar på ständigt lärande och erbjuder mångsidiga läromöjligheter. Vi genomför utvecklingsplaner som stöder medarbetarnas och verkets mål och utvecklar därigenom de kunskaper och färdigheter som behövs i framtiden, såsom kundinsikt, arbete i team, projekthantering och sparrande. Kompetensutvecklingen fokuserar alltjämt på att underhålla verkets granskningskompetens och se till att våra revisorer kan kvalificera sig och upprätthålla yrkesexamina för revisionsbranschen.

Nya färdigheter stöder projektarbetet

VTV övergår till en projektorganisation där allt arbete utförs i projekt. Mer arbete tillsammans ökar vikten av att vi följer gemensamma spelregler och utnyttjar varandras styrkor. Vid kompetensutveckling satsar vi därför på färdigheter i teamarbete och projekthantering.

I centrum av utvecklingssätten står lärande i arbetet, återkoppling, lärande av andra och samarbete. I teamorganiserat arbete stöds kompetensutveckling dessutom av kollegialt lärande och spridning av egna yrkeskunskaper. Team som innehåller olika slags kompetenser möjliggör effektivt arbete med mer omfattande teman när hela teamet kan dra nytta av den samlade expertisen. Teamorganisationen erbjuder också fler möjligheter att utveckla ledarskapsfärdigheter och skaffa ledarskapserfarenhet.

Övergång från en hierarkisk modell till en ansvarsgivande projektorganisation förutsätter att man tillägnar sig nya arbetssätt. När hierarkier tas bort ökar friheten i arbetet och experimenten, vilket ger organisationen nya möjligheter. Vår kompetensutveckling kommer att fokusera på kunskaper och färdigheter som stöder och främjar arbete inom ramen för den nya organisationsmodellen. Med starkare självstyrning individuellt och i team kan vi främja övergången till en genuint lärande, ansvarstagande och kreativ organisation. Projektorganisationen och teamarbetet möjliggör effektivt utnyttjande av verkets potential samt skapandet av en kultur där hela organisationen verkar i enlighet med de gemensamma målen och kan hantera kontinuerlig förnyelse.

Ny modell för strategisk kompetensutveckling

Utvecklingsmodellen för strategiska kompetenser förnyas så att den motsvarar verkets nya struktur och strategi. I kompetensutvecklingen satsar vi på att stödja kunskaper och utveckling som bygger på strategin, och utvecklingsinvesteringarna riktas in på strategiskt kritiska områden. Kompetensen utvecklas systematiskt och långsiktigt utifrån strategin, och vi vill leda och stödja personalens potential och utveckling på ett hållbart sätt.

Omvärldsförändringarna ställer krav på revisionsverkets utveckling. På grund av förändringarna i omvärlden och kraven på revisionsområdet måste kompetensutveckling riktas in på bredare och mångsidigare kompetensstigar. Utifrån modellen för strategisk kompetensutveckling kartläggs kritiska kompetenser, färdigheter och förmågor så att detta stöder bredare och mångsidigare kompetensvägar. På basis av kartläggningen skapas individuella utvecklingsplaner, som bidrar till personalens motivation och arbetshälsa.

Vi satsar fortsatt på att ha en bra kundinsikt som bygger på interaktion. Vi utvecklar samarbetet och interaktionen med aktörer och samarbetsparter som är centrala för vår verksamhet. Detta innebär att vi stärker vår kompetens via expertnätverk och expertsammanslutningar. Detta förutsätter förmåga att föra dialog, lyssna och höra.