Internationell verksamhet

Internationellt samarbete spelar en viktig roll i utvecklingen av den externa granskningen och övervakningen. Från internationell verksamhet söker vi framförallt input och verktyg genom vilka vår verksamhet kan skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen.

Det internationella revisions- och tillsynssamarbetet fokuserar på

  • revisionsarbetets effektivitet

  • kvalitetsledning

  • metodologi

  • digitalisering och dataanalys

  • FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Standarderna utvecklas i samarbete med de högsta revisionsmyndigheterna i arbetsgrupper inom den internationella organisationen INTOSAI (International Organization for Supreme Audit Institutions), där revisionsverket medverkar i frågor som gäller utveckling av revisionsverksamheten. Till revisionsverkets grundläggande uppgifter hör lagstadgat internationellt revisions- och tillsynssamarbete inom ramen för extern granskning av Europeiska unionens ekonomiförvaltning samt oberoende övervakning av finanspolitiken. Statens revisionsverk är nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten.

Revisionsverket mål är att fram till 2020 påverka som medlem i styrelsen för den europeiska samarbetsorganisationen för de högre revisionsorganen EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Revisionsverket ansvarar för framtidsporföljen (Emerging issues and forward thinking). Uppgiften är att bevaka och aktivt rapportera om aktuella ämnen som bland annat digitalisering, säkerhetsfrågor, migration och genomförande av FN:s hållbarhetsmål.

Under planeringsperioden är revisionsverket ordförande i INTOSAIs miljörevisionsgrupp samt deltar i INTOSAI-grupperna för revision av offentlig skuld, Big Data, IT-revision, finansmarknad och lagstiftningsreform, myndighetsbedömning och nationella indikatorer och i EUROSAI-grupperna för miljörevision, revision och etik samt revisionens samhällspåverkan (IT, kommunal ekonomi och offentlig sektor). Revisionsverket är också ordförande i det finanspolitiska revisionsnätverket, och inom ramen för EU-samarbetet är vi aktiva i mervärdesskattegruppen, bankunionsgruppen och Europa 2020-strategins revisionsnätverk. Dessutom deltar revisionsverket aktivt i det nordiska samarbetet samt verkar i framsyns- och dataanalysnätverk.

Revisionsverket är extern revisor för Östersjökommissionen HELCOM, för Europeiska sydobservatoriet ESO till och med 2022 och för CERN, det europeiska forskningscentret för partikelfysik, till och med 2021. Dessutom är revisionsverket medlem av OECD:s Audit Committee 2019–2021.