Internationell verksamhet

Via internationellt samarbete och växelverkan kan revisionsverket i sitt arbete utnyttja andra revisionsverks erfarenheter och dela med sig av sitt kunnande. Detta bidrar till att den externa revisionen och tillsynen kan genomföras och utvecklas på ett effektivt sätt och skapar på så sätt förutsättningar för en hållbar förnyelse av de offentliga finanserna och förvaltningen nationellt och internationellt.

Tyngdpunkterna i revisionsverkets internationella revisionssamarbete under planeringsperioden 2021–2025 är:

  • revisionsarbetets verkningar samt de högsta revisionsmyndigheternas roll för att främja reformerna i den offentliga förvaltningen och en hållbar skötsel av ekonomin

  • digitalisering och dataanalys

  • målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030

  • miljörevision

  • att svara på nya och aktuella frågor (emerging issues), till exempel att sinsemellan dela med sig av den information som behövs för att granska åtgärder i anslutning till pandemi- och klimatkriser och utveckla förmågor.

Revisionsverket deltar på ett mångsidigt sätt i samarbetsprojekt som rör dessa teman samt förmedlar på olika sätt information och erfarenheter i enlighet med principen för samutveckling av extern revision.

Till de huvudsakliga målen i revisionsverkets internationella samarbete hör att utveckla standarderna och anvisningarna för extern revision (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements). För detta deltar verket i internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer INTOSAI (International Organization for Supreme Audit Institutions). Revisionsverket deltar också i internationellt revisions- och tillsynssamarbete inom ramen för extern granskning av Europeiska unionens ekonomiförvaltning samt oberoende övervakning av finanspolitiken. Revisionsverket är också nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten.

Statens revisionsverk är ordförande för INTOSAI:s miljöarbetsgrupp (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) 2021–2025. Vid revisionsverket verkar sekretariatet för INTOSAI:s största arbetsgrupp (76 deltagarländer) som ansvarar för praktiska frågor i arbetsgruppen samt verkställer arbetsprogrammet. Under planeringsperioden deltar revisionsverket också i flera andra av INTOSAI:s arbetsgrupper som arbetar bland annat med följande teman: revision av den offentliga skulden, Big Data, finansmarknaden och regleringsreformer, SDG-målen och deras indikatorer samt hur vetenskapen och teknologin påverkar revisionen.

Fram till april 2021 är revisionsverket medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för de högre revisionsorganen EUROSAI:s (European Organisation of Supreme Audit Institutions) förvaltningsråd. Revisionsverket bär ansvaret för helheten av aktuella framåtblickande teman (Emerging issues and forward thinking) och är vice ordförande i två covid-19-relaterade projektgrupper som hör till helheten: Auditing the Response to the Covid-19 Pandemic och Preparing for future risks and climate crisis. Revisionsverket deltar också i EUROSAI:s arbetsgrupper för miljörevision, revisionsetik och IT-revision.

Inom ramen för EU-samarbetet (EU Contact Committee) är revisionsverket ordförande i nätverket för granskning av finanspolitiken och deltar bland annat i bankunionsarbetsgruppens verksamhet. Dessutom deltar revisionsverket aktivt i det nordiska samarbetet samt verkar i nordiska covid-19- och framsynsnätverk.

Revisionsverket har ett multilateralt samarbetsavtal inom dataanalys med Holland, Storbritannien, Norge, Tyskland och Brasilien samt bilaterala samarbetsavtal bland annat med revisionsverket i Bhutan. Revisionsverket är extern revisor för Östersjökommissionen HELCOM, för Europeiska sydobservatoriet ESO och för CERN, det europeiska forskningscentret för partikelfysik. Revisionsverket samarbetar också med internationella organisationer som till exempel FN, EU-kommissionen och OECD.