Digitalisering av revisions- och tillsynsverksamheten

Revisionsverket har inlett ett program för att utveckla digitaliseringen enligt sin strategi för 2021–2023. Målet är att produktifiera digitala och dataanalytiska lösningar som frigör våra experters tid för själva revisionsarbetet i alla skeden av projekten – från planering till genomförande och när revisionsdata görs tillgängliga för våra kunder och intressentgrupper.

Programmet är indelat i fyra delområden, av vilka de första är kunskapsbaserad ledning och uppbyggnad av en digital grund. Målen börjar genomföras stegvis från början av 2021.

Vi utvecklar den kunskapsbaserade revisionsverksamheten

Vårt mål är att definiera hur vi kan stödja våra experters arbete med digitala tjänster och dataanalystjänster vid revisioner som kombinerar olika typer av revisionsslag vid revisionsverket. För detta ändamål inleder vi under 2021 tillsammans med revisionsexperter och valda kund- och intressentgrupper arbetet för att skapa ett koncept för digital revision. Konceptet inkluderas stegvis i vår verksamhet via den digitala utvecklingsmodellen och portföljhanteringen.

Målet är att genuint effektivera de centrala revisionsprocesserna och relaterade stödprocesser från början till slut. Effektiveringen planeras och genomförs stegvis. Samtidigt främjar vi införandet av ett gemensamt revisionssystem, dvs. de digitala verktyg och verktyg för dataanalys som vi produktifierar i våra revisioner.

Förutom kunskapsbaserad ledning och digitalisering av revisionerna och planeringen av dem utvecklar vi den kunskapsbaserade ledningen i hela revisionsverkets verksamhet: vi utvecklar dataanalys och rapportering för revisionsverkets ledning. Med stöd av den kunskap som dessa ger kan vi planera och verkställa våra revisionsprojekt på ett effektivt sätt.

Vi stärker utvecklingen av informations- och datahanteringen samt den tekniska grunden för digitaliseringen

Vi börjar bygga upp en digital grund med tre helheter. För det första verkställer vi verksamhetsmodellen för digital utveckling och förändringshantering och inför nya roller och stödinformationssystem som stöder den. På så sätt skapar vi en struktur som säkerställer att utvecklingen framskrider kontrollerat som en helhet. Vi utvecklar den kompetens som behövs i digitaliseringen dels genom att identifiera vilken kompetens den digitala förändringen kräver i olika roller, dels genom att ge vår personal tillfälle att utvecklas i praktiska projekt.

För det andra fortsätter vi att utveckla vår dataarkitektur utifrån våra nuvarande informationshanteringsmodeller och verksamhetens behov. Vi importerar de befintliga informationsresurserna i ett format som kan utnyttjas bättre med tanke på revisionsverksamheten och säkerställer de informationshanteringsprocesser och roller med hjälp av vilka vi hanterar informationen i enlighet med kraven och på ett kontrollerat sätt. Vi utvecklar och utvidgar möjligheterna att utnyttja och förädla förvaltningsdata och annan extern information som vår revisions- och tillsynsverksamhet behöver.

För det tredje utarbetar vi målarkitektur för revisionsverkets digitala tjänster och dataanalystjänster och börjar verkställa den så att vi tillgodoser de behov som är de viktigaste med tanke på vår verksamhet.

Som stöd för den digitala utvecklingen skaffar vi nödvändiga externa partner. När vi först har skapat en stark digital grund för revisionsverket fortsätter vi under de kommande åren med digitaliseringen enligt vår strategi, så att vi på ett verifierat och datasäkert sätt kan producera relevant revisionsinformation.