Statens revisionsverks granskningsplan för perioden 2021–2025

Granskningsplanen ligger till grund för revisionsverkets revisions- och tillsynsverksamhet och innehåller resultatmålen för 2021 samt resurskalkyler och fördelning för verksamhets och ekonomiplaneringsperioden 2021–2025. Granskningsplanen utgör även den verksamhets- och ekonomiplan som avses i budgetlagstiftningen.

Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete på statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla ämnen och företeelser samt på väsentliga risker för statsfinanserna.

Läs mer

Revisions- och tillsynsverksamhetens fokusområden och rapportering

I granskningsplanen presenteras fokusområdena för revisions- och utvecklingsarbetet samt uppgifterna, målen och ämnena för revisionsverksamheten.

Läs mer

Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar offentlig ekonomi

Effektområdet Hållbar offentlig ekonomi består av fem delområden: finanspolitik, hantering av statens egendom och investeringar, finansieringsrisker, ägarstyrning av statsbolag och organisering av statens verksamheter samt reglering och övervakning av finanssektorn.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar utveckling av förvaltningen

Temana för utveckling av förvaltningen och hållbar utveckling är kopplade till många förvaltningsområden och funktioner. De centrala tyngdpunkterna gäller statsrådets enhetlighet, lednings- och styrningssystemens funktion och förnyelse, kompetensutveckling samt användning av information i beslutsfattandet.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Välmående och tryggt samhälle

Revisionerna i effektområdet Välmående och tryggt samhälle riktar in sig på att utvärdera funktionen, effektiviteten och de indirekta ekonomiska effekterna på välfärdssamhällets olika delområden och deras inbördes kontaktytor.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Fungerande informationshantering

Ämnesområdet Fungerande informationshantering omfattar ämnen som gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens effektivitetsutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll samt budgetefterlevnad.

Läs mer

Tillsynsverksamhet: Övervakning av finanspolitiken

Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att finanspolitiken och beredningen av den främjar de offentliga finansernas hållbarhet. Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är också att främja reglernas transparens och begriplighet.

Läs mer

Tillsynsverksamhet: Laglighetskontroll av val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

Läs mer

Digitalisering av revisions- och tillsynsverksamheten

Revisionsverket har inlett ett program för att utveckla digitaliseringen enligt sin strategi för 2021–2023. Målet är att produktifiera digitala och dataanalytiska lösningar som frigör våra experters tid för själva revisionsarbetet i alla skeden av projekten – från planering till genomförande och när revisionsdata görs tillgängliga för våra kunder och intressentgrupper.

Läs mer

Internationell verksamhet

Via internationellt samarbete och växelverkan kan revisionsverket i sitt arbete utnyttja andra revisionsverks erfarenheter och dela med sig av sitt kunnande. Detta bidrar till att den externa revisionen och tillsynen kan genomföras och utvecklas på ett effektivt sätt och skapar på så sätt förutsättningar för en hållbar förnyelse av de offentliga finanserna och förvaltningen nationellt och internationellt.

Läs mer

Tyngdpunkter för personalpolicyns utveckling

Personalpolitiken grundar sig på revisionsverkets värderingar och tillämpas för att förverkliga revisionsverkets strategi. Tyngdpunkten och målet för personalpolitiken är en kompetent och välmående personal.

Läs mer

Tyngdpunkter för kompetensutvecklingen

Kompetensutveckling har lyfts fram som en tyngdpunkt under strategiperioden. Vår kompetensutveckling siktar på beredskap att kunna göra saker på ett nytt sätt och därigenom skapa en ny slags organisationskultur i enlighet med vår strategi.

Läs mer

Effektmål och resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt. För att nå effektmålen har sex resultatmål identifierats.

Läs mer