Statens revisionsverks granskningsplan för perioden 2022–2026

Granskningsplanen ligger till grund för revisionsverkets revisions- och tillsynsverksamhet och innehåller resultatmålen för 2022 samt resurskalkyler och fördelning för verksamhets och ekonomiplaneringsperioden 2022–2026. Granskningsplanen utgör även den verksamhets- och ekonomiplan som avses i budgetlagstiftningen.

Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete på statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla ämnen samt på väsentliga risker för statsfinanserna.

Läs mer

Tyngdpunkter i revisions- och tillsynsverksamheten och rapportering

Granskningsplanen är en plan för genomförande av Statens revisionsverks strategi.

Läs mer

Revisionernas teman

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar offentlig ekonomi

Effektområdet Hållbar offentlig ekonomi består av fem delområden: finanspolitik, statens egendomsförvaltning och investeringar, finansieringsrisker, ägarstyrning av statsbolag och utövande av statliga funktioner samt övervakning av finanssektorn.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar utveckling av förvaltningen

Förvaltningsutveckling och hållbar utveckling är teman som i stor utsträckning anknyter till hela statsförvaltningen. Revisionsverksamheten fokuserar bland annat på statsrådets enhetlighet, hur lednings- och styrsystemen fungerar och förnyas, användningen av information i beslutsfattandet, samt kompetensutveckling.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Välmående och tryggt samhälle

Revisionerna i effektområdet Välmående och tryggt samhälle riktar in sig på att utvärdera funktionerna, effektiviteten och de indirekta ekonomiska effekterna på välfärdssamhällets olika delområden och deras inbördes kontaktytor.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Fungerande informationshantering

Ämnesområdet Fungerande informationshantering omfattar ämnen som gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens effektivitetsutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll samt budgetefterlevnad.

Läs mer

Tillsynsverksamhet: Laglighetstillsyn av val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

Läs mer

Uppföljning av revisionsverksamheten

En uppföljning utreder vilka åtgärder revisionsobjektet vidtagit på basis av våra slutsatser och rekommendationer, samt om åtgärderna varit tillräckliga för att avhjälpa de brister som framkommit vid revisionen. Med hjälp av uppföljningen bedömer vi hurdana granskningsåtgärder vi i fortsättningen bör tillämpa i saken.

Läs mer

Digitalisering av revisions- och tillsynsverksamheten

Digitaliseringen av samhället och förvaltningen samt utnyttjandet av digital teknologi och data ställer flera krav även på revisionsverkets kärnverksamhet.

Läs mer

Internationell verksamhet

Via internationellt samarbete och växelverkan kan revisionsverket i sitt arbete utnyttja andra revisionsverks erfarenheter och dela med sig av sitt kunnande. Detta bidrar till att den externa revisionen och tillsynen kan genomföras och utvecklas på ett effektivt sätt och skapar på så sätt förutsättningar för en hållbar förnyelse av de offentliga finanserna och förvaltningen nationellt och internationellt.

Läs mer

Stödtjänster

Högklassiga och effektiva stödtjänster skapar förutsättningar för revisionsverkets effektiva revisions- och tillsynsarbete. En tydlig ansvarsfördelning mellan stödtjänster, anvisning och experttjänster garanterar att den övriga personalen kan koncentrera sig på ämbetsverkets kärnverksamhet och externa effektivitet.

Läs mer

Personalpolitikens utvecklingsområden

Revisionsverkets personalpolitik grundar sig på revisionsverkets värderingar och den följer revisionsverkets strategi. Personalpolitiken utgör grunden för hur personalfrågor hanteras och slår fast verksamhetsprinciperna för revisionsverkets personalledning. Målet för personalpolitiken är en kompetent och välmående personal.

Läs mer

Tyngdpunkter för kompetensutvecklingen

Kompetensutveckling har lyfts fram som en tyngdpunkt under strategiperioden. På grund av förändringarna i verksamhetsmiljön och kraven i revisionsbranschen måste kompetensutvecklingen riktas in på bredare och mångsidigare kompetensvägar.

Läs mer

Effektmål och resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt. Revisionsverket granskar sin effektivitet genom att följa upp iakttagandet av revisionsrekommendationerna och ställningstagandena av riksdagens revisionsutskott, genom att regelbundet begära synpunkter på sin verksamhet av intressenterna samt genom att följa upp hur resultatmålen uppnås.

Läs mer