Statens revisionsverks granskningsplan för perioden 2021–2025

Granskningsplanen ligger till grund för revisionsverkets revisions- och tillsynsverksamhet och innehåller resultatmålen för 2021 samt resurskalkyler och fördelning för verksamhets och ekonomiplaneringsperioden 2021–2025. Granskningsplanen utgör även den verksamhets- och ekonomiplan som avses i budgetlagstiftningen.

Omvärld och resurser

Statens revisionsverk fokuserar sitt revisions- och tillsynsarbete på statsfinansiellt och samhälleligt betydelsefulla ämnen och företeelser samt på väsentliga risker för statsfinanserna.

Läs mer

Revisions- och tillsynsverksamhetens fokusområden och rapportering

I granskningsplanen presenteras fokusområdena för revisions- och utvecklingsarbetet samt uppgifterna, målen och ämnena för revisionsverksamheten.

Läs mer

Revisions- och tillsynsverksamhetens ämnen

Statens revisionsverks revisionsverksamhet kan sammanfattas i fyra ämnesområden. En del revisionsteman eller perspektiv spänner över flera ämnesområden.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar offentlig ekonomi

En viktig uppgift för revisionsverket är att producera information för planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Hållbar utveckling av förvaltningen

Statens revisionsverks strategi har som ett innehållsmässigt fokusområde att producera information som stöd för utveckling av förvaltningen, stärkande av sambandet mellan hållbar utveckling och skötseln av statsfinanserna samt säkerställande av lagstiftningens kvalitet. Pågående förvaltningsreformer, strävan efter en enhetligare och effektivare offentlig förvaltning samt expanderande försökskultur och strukturreformer behöver alla information som stöd.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Välmående och tryggt samhälle

En helhet som Statens revisionsverk granskar är effektområdet Välmående och tryggt samhälle, som består av sex delområden.

Läs mer

Revisionsverksamhet: Fungerande informationshantering

Ämnesområdet Fungerande informationshantering omfattar ämnen som gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, statsnivåuppgifternas tillförlitlighet, produktionsverksamhetens effektivitetsutveckling, utveckling av koncerninformationen, statens riskhantering och interna kontroll samt budgetefterlevnad.

Läs mer

Tillsynsverksamhet: Övervakning av finanspolitiken

Det yttersta målet med övervakningen av finanspolitiken är att säkerställa att finanspolitiken och beredningen av den främjar de offentliga finansernas hållbarhet. Genom övervakningen säkerställs uppställningen av finanspolitiska mål samtidigt som regelefterlevnaden och måluppfyllelsen bedöms. Dessutom verifieras tillförlitligheten i de prognoser som utgör underlag för finanspolitiken. Ett mål är också att främja reglernas transparens och begriplighet.

Läs mer

Tillsynsverksamhet: Laglighetskontroll av val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk är politiskt oavhängigt och därigenom en trovärdig och opartisk tillsynsmyndighet i val- och partifinansieringsärenden. Genom tillsynen kan man förebygga och upptäcka finansiering som strider mot partilagen och valfinansieringslagen och därmed påverka parti- och valfinansieringens laglighet i realiteten. Kontrollen gör det möjligt att upptäcka otillbörlig finansiering.

Läs mer

Internationell verksamhet

Internationellt samarbete spelar en viktig roll i utvecklingen av den externa granskningen och övervakningen. Från internationell verksamhet söker vi framförallt input och verktyg genom vilka vår verksamhet kan skapa förutsättningar för en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen.

Läs mer

Personalpolicyns fokusområden

Personalpolicyn anger visionen och ambitionen för revisionsverkets personalledning och personalutveckling. Den skapar förutsättningarna för systematisk och långsiktig personalledning. Personalpolicyn utgår från revisionsverkets värderingar, anger principerna för hanteringen av personalfrågor och fastställer hur verkets personalledning ska verkställas. Policyn utgör ett underlag och ett stöd för genomförandet av verkets strategi.

Läs mer

Kompetensutvecklingens fokusområden

Statens revisionsverk har tagit fram en ny strategi och förnyat sitt ledningssystem. Förändringen syftar till att skapa en bredare samhällseffekt. För att målet ska kunna uppnås behövs det en mångsidig kompetensutveckling. Kompetensutveckling har lyfts fram som ett fokusområde under strategiperioden. Vår kompetensutveckling siktar på beredskap att kunna göra saker på ett nytt sätt och därigenom skapa en ny slags organisationskultur i enlighet med vår strategi.

Läs mer

Resultatmål

Statens revisionsverks mål är att vara samhälleligt verkningsfullt.

Läs mer