Osaamisen kehittämisen painopisteet

Osaamisen kehittäminen on nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Osaamisen kehittämisellä tähtäämme siihen, että saamme valmiuksia tehdä asioita uudella tavalla ja näin luoda strategiamme mukaista uudenlaista organisaatiokulttuuria.

Toimintaympäristön muutokset ja tarkastusalan vaatimukset siirtävät osaamisen kehittämisen painopistettä kohti laajempia ja monipuolisia osaamispolkuja. Vuoden 2020 aikana määrittelimme toimintamme kannalta keskeiset kriittiset osaamisalueet, joiden kautta varmistamme, että meillä on riittävä osaaminen ja kyky toimia nyt ja tulevaisuudessa. Tarkastusviraston 12 kriittistä osaamisaluetta ovat:

 1. Analytiikka- ja aineisto-osaaminen

 2. Julkishallinnon tuntemus

 3. Julkisen talouden osaaminen

 4. Riskien hallinnan osaaminen

 5. Tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaaminen

 6. Tarkastusosaaminen

 7. Vaikuttamis- ja verkosto-osaaminen

 8. Projektityön osaaminen

 9. Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot

 10. Valmentavan johtamisen taito

 11. Systeemiajattelun taito

 12. Strategisen ajattelun ja toiminnan taito

Kriittisiä osaamisalueita käytetään kehikkona henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Vuonna 2021 virastotason osaamisen kehittämisen painopisteenä ovat

 • digikyvykkyyden kehittäminen, johon sisältyy muun muassa analytiikka- ja aineisto-osaamisen sekä tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaamisen kehittäminen

 • uuden toimintamallin mukaisen toiminnan vahvistaminen, johon sisältyy muun muassa projektityön osaamisen syventäminen sekä oman työn ja itsensä johtamisen taidon kehittäminen

 • vaikuttamis- ja verkosto-osaaminen

 • systeemiajattelun taito.

Uudenlaisen osaamisen kehittämisen lisäksi on edelleen tärkeää ylläpitää viraston laajaa ja monipuolista tarkastusosaamista. Tarkastusviraston tarkastajat voivat jatkossakin suorittaa työn ohella tarkastusalan kotimaisia ja kansainvälisiä auktorisointeja.

Digikyvykkyyden kehittäminen

Teknologia kehittyy nopeasti, minkä ansiosta voimme kehittää uudenlaisia toimintamalleja niin tarkastustyöhön kuin koko tarkastusviraston toimintaan. Tavoitteenamme on kehittää osaamistamme muun muassa niin, että pystymme hankkimaan käyttöön, yhdistelemään ja hyödyntämään tarkastustyössä uudenlaisia tietoaineistoja. Tarvitsemme uudenlaista osaamista datan käsittelyn ja analysoinnin automatisointiin. Myös tiedonhallintaan liittyvä osaaminen korostuu tulevana vuonna.

Tarkastusympäristön digitalisoituminen edellyttää meiltä entistä parempaa ymmärrystä tietojärjestelmien toimintaperiaatteista sekä niiden hallintaan liittyvistä prosesseista, kontrolleista ja riskeistä. Meillä on tarve tuntea entistä paremmin myös toimintojen ja palveluiden digitalisoimisessa käytetyt periaatteet, menettelyt ja tekniikat.

Uuden toimintamallin mukaisen toiminnan vahvistaminen

Tarkastusvirasto on siirtynyt projektiorganisaatioon, jossa kaikki työ tehdään projekteissa. Projekteissa työskentely merkitsee sitä, että yksin tekemisen sijaan työtä tehdään yhdessä. Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen korostuu, ja ihmisten vahvuudet tulevat paremmin käyttöön. Panostamme edelleen tiimityö- ja projektinhallintataitojen, valmentavan otteen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.

Siirtyminen hierarkiaan perustuvasta mallista vastuuta antavaan projektiorganisaatioon edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista. Hierarkioiden purkaminen lisää toiminnan vapautta ja kokeiluja, jotka tuovat organisaatiolle mahdollisuuksia. Osaamisen kehittämisessä keskitytään taitoihin ja osaamisiin, jotka tukevat ja edistävät toimimista uudenlaisessa organisaatiomallissa. Vahvistamalla itseohjautuvuutta ja tiimin yhdessä ohjautuvuutta edistetään organisaation siirtymistä aidosti oppivaksi, vastuuta kantavaksi ja luovaksi.

Vaikuttamis- ja verkosto-osaaminen

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tunnemme sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme. Harjoitamme kykyä tunnistaa toimintamme kannalta hyödyllisiä verkostoja, liittyä niihin ja muodostaa niitä itse. Onnistuaksemme meiltä vaaditaan myös kykyä sopeuttaa omaa toimintaamme verkoston toimijoiden mukaan.

Vaikuttavuutemme lisäämiseksi tulemme panostamaan tulevina vuosina neuvottelu-, esiintymis- ja fasilitointitaitoihin. Näitä taitoja kehittämällä tuemme sitä, että meillä on kyky käydä dialogia, kuunnella ja kuulla.

Systeemiajattelun taito

Jotta voimme toimia vaikuttavasti, meidän tulee yhä useammin pystyä tunnistamaan, miten tarkastuksemme liittyvät monimutkaisiin, sektorirajat ylittäviin laajempiin kysymyksiin tai ilmiöihin. Tarvitsemme kykyä tarkastella asioita aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja systeemisemmin. Kun käymme keskustelua tarkastustemme johtopäätöksistä ja niiden perusteella annetuista suosituksista, meidän tulee pystyä kytkemään systeemimalleihin myös eri tulevaisuusskenaarioita. Kehitämme systeemiajattelun taitoa muun muassa tarkastusprojektien suunnittelun ja vaikuttavuustyön yhteydessä.

Työssä oppiminen korostuu osaamisen kehittämisessä

Osaamisen kehittäminen ei tarkoita enää vain yksittäisiä, kertaluontoisia koulutuksia. Näkökulma on siirtymässä entistä voimakkaammin siihen, että oppiminen jatkuu läpi koko työuran ja osaaminen kehittyy eri työtehtävissä kaikissa työuran vaiheissa. Tavoitteenamme on tukea ja tehostaa työssä oppimista ja löytää siihen uusia muotoja ja toimintamalleja. Samalla kehitämme henkilöstömme valmiuksia antaa ja vastaanottaa palautetta luontevana osana arjen työtä. Tiimimuotoisessa työskentelyssä työssä oppimista tukevat niin muilta oppiminen kuin oman ammattitaidon jakaminen.