Osaamisen kehittämisen painopisteet

Osaamisen kehittäminen on nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Toimintaympäristön muutokset ja tarkastusalan vaatimukset siirtävät osaamisen kehittämisen painopistettä kohti laajempia ja monipuolisia osaamispolkuja.

Tarkastusviraston 12 kriittistä osaamisaluetta ovat:

 1. Analytiikka- ja aineisto-osaaminen

 2. Julkishallinnon tuntemus

 3. Julkisen talouden osaaminen

 4. Riskien hallinnan osaaminen

 5. Tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaaminen

 6. Tarkastusosaaminen

 7. Vaikuttamis- ja verkosto-osaaminen

 8. Projektityön osaaminen

 9. Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot

 10. Valmentavan johtamisen taito

 11. Systeemiajattelun taito

 12. Strategisen ajattelun ja toiminnan taito

Kriittisiä osaamisalueita käytetään kehikkona henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Vuonna 2022 virastotason osaamisen kehittämisen painopisteenä ovat

 • digikyvykkyyden kehittäminen, johon sisältyy muun muassa analytiikka- ja aineisto-osaamisen sekä tietojärjestelmä- ja digitalisaatio-osaamisen kehittäminen

 • tarkastusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

 • projektityön osaamisen syventäminen.

Digikyvykkyyden kehittäminen

Teknologia kehittyy nopeasti, minkä ansiosta voimme kehittää uudenlaisia toimintamalleja niin tarkastustyöhön kuin koko tarkastusviraston toimintaan. Tavoitteenamme on kehittää osaamistamme muun muassa niin, että pystymme hankkimaan, yhdistelemään ja hyödyntämään tarkastustyössä uudenlaisia tietoaineistoja. Tarvitsemme uudenlaista osaamista datan käsittelyn ja analysoinnin automatisointiin. Myös tiedonhallintaan liittyvä osaaminen korostuu tulevana vuonna.

Tarkastusympäristön digitalisoituminen edellyttää meiltä entistä parempaa ymmärrystä tietojärjestelmien toimintaperiaatteista sekä niiden hallintaan liittyvistä prosesseista, kontrolleista ja riskeistä. Meillä on tarve tuntea entistä paremmin myös toimintojen ja palveluiden digitalisoimisessa käytetyt periaatteet, menettelyt ja tekniikat.

Tarkastusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

Uudenlaisen osaamisen kehittämisen lisäksi on edelleen tärkeää ylläpitää viraston laajaa ja monipuolista tarkastusosaamista. Virasto tarjoaa sekä tarkastustoimintaan yleisesti liittyvää koulutusta että tarkastuslajikohtaista koulutusta. Myös tarkastuslajikohtaisilla verkostoilla on tärkeä rooli yhteisöllisen oppimisen ja osaamisen jakamisen edistämisessä. Tarkastustyöhön liittyvät koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä viraston tarkastuslajivastaavien kanssa.

Lisäksi tarkastusviraston tarkastajia kannustetaan jatkossakin suorittamaan työn ohella tarkastusalan kotimaisia ja kansainvälisiä auktorisointeja.

Projektityön osaamisen syventäminen

VTV on projektiorganisaatio, jossa kaikki työ tehdään projekteissa. Panostamme edelleen tiimityö- ja projektinhallintataitojen kehittämiseen. Kehitämme erityisesti projektipäälliköiksi tai projektitiimien vetäjiksi erikoistuvien henkilöiden osaamista. Projektityön osaamisessa painottuvat erityisesti projektinhallinta, töiden suunnittelu ja johtaminen, raportointi sekä ihmisten johtaminen.

Työssä oppiminen korostuu osaamisen kehittämisessä

Osaamisen kehittäminen ei tarkoita enää vain yksittäisiä, kertaluontoisia koulutuksia. Näkökulma on siirtymässä entistä voimakkaammin siihen, että oppiminen jatkuu läpi koko työuran ja osaaminen kehittyy eri työtehtävissä kaikissa työuran vaiheissa. Tavoitteenamme on tukea ja tehostaa työssä oppimista ja löytää siihen uusia muotoja ja toimintamalleja. Samalla kehitämme henkilöstömme valmiuksia antaa ja vastaanottaa palautetta luontevana osana arjen työtä. Tiimimuotoisessa työskentelyssä työssä oppimista tukevat niin muilta oppiminen kuin oman ammattitaidon jakaminen.

Viraston koulutusten osalta painotetaan monipuolisia ja monimuotoisia oppimistapahtumia ja -muotoja, esim. opintopiirejä ja verkko-oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Osa koulutuksista järjestetään eOppivan avulla.

Vuoden 2022 aikana virastossa otetaan käyttöön Osaava-tietojärjestelmä tavoitteiden asettamiseen ja toimeenpanoon, osaamisen hallintaan sekä jatkuvaan keskusteluun. Osaava järjestelmänä tukee valmentavaa työotetta ja vuorovaikutusta viraston toiminnassa.