Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta tarkastusvirasto pystyy työssään hyödyntämään muiden tarkastusvirastojen kokemuksia ja jakamaan osaamistaan. Tämä tukee ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tehokasta toteuttamista ja kehittämistä ja luo siten edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Painopisteet tarkastusviraston kansainvälisessä tarkastusyhteistyössä suunnitelmakaudella 2021–2025 ovat:

  • tarkastustyön vaikuttavuus sekä ylimpien tarkastusviranomaisten rooli julkishallinnon uudistusten ja kestävän taloudenhoidon edistämisessä

  • digitalisaatio ja data-analytiikka

  • YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • ympäristötarkastus

  • uusiin ja ajankohtaisiin aihepiireihin (emerging issues) vastaaminen, esimerkiksi pandemia- ja ilmastokriiseihin liittyvien toimien tarkastuksessa tarvittavan vertaistiedon jakaminen ja kyvykkyyksien kehittäminen.

Tarkastusvirasto osallistuu monipuolisesti näitä teemoja koskeviin yhteistyöprojekteihin sekä jakaa eri keinoin tietoa ja kokemuksia ulkoisen tarkastuksen yhteiskehittämisen periaatteen mukaisesti.

Tarkastusviraston kansainvälisen yhteistyön ydintehtäviin kuuluu ulkoisen tarkastuksen standardien ja ohjeistuksen (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements) kehittäminen, mihin se osallistuu ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisessä kattojärjestössä INTOSAIssa (International Organization for Supreme Audit Institutions). Tarkastusvirasto osallistuu myös Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisen tarkastuksen ja riippumattoman finanssipolitiikan valvonnan kansainväliseen tarkastus- ja valvontayhteistyöhön sekä toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomaisena.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii vuosina 2021–2025 INTOSAIn ympäristötyöryhmän (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) puheenjohtajana. Tarkastusvirastossa toimii tämän INTOSAIn suurimman työryhmän (76 osallistujamaata) sihteeristö, joka vastaa työryhmän käytännön asioista sekä työohjelman toimeenpanosta. Tarkastusvirasto osallistuu suunnittelukaudella myös useisiin muihin INTOSAIn työryhmiin, joiden aiheita ovat muun muassa julkisen velan tarkastus, Big Data, rahoitusmarkkinat ja sääntelyuudistukset, SDG-tavoitteet ja niiden indikaattorit sekä se, miten tiede ja teknologia vaikuttavat tarkastukseen.

Huhtikuuhun 2021 saakka tarkastusvirasto on jäsenenä Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten yhteistyöjärjestön EUROSAIn (European Organisation of Supreme Audit Institutions) hallintoneuvostossa. Tarkastusvirastolla on vastuu tulevaisuuteen katsovien ajankohtaisten aiheiden kokonaisuudesta (Emerging issues and forward thinking), ja se toimii varapuheenjohtajana kahdessa kokonaisuuteen kuuluvassa covid-19-liitännäisessä projektiryhmässä: Auditing the Response to the Covid-19 Pandemic ja Preparing for future risks and climate crisis. Tarkastusvirasto osallistuu myös EUROSAIn ympäristötarkastuksen, tarkastusetiikan ja IT-tarkastuksen työryhmiin.

EU-yhteistyön (EU Contact Committee) puitteissa tarkastusvirasto on puheenjohtajana finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa ja osallistuu muun muassa pankkiunionityöryhmän toimintaan. Lisäksi tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä toimii pohjoismaisissa covid-19- ja ennakointiverkostoissa.

Tarkastusvirastolla on monenkeskinen yhteistyösopimus data-analytiikassa Hollannin, Iso-Britannian, Norjan, Saksan ja Brasilian kanssa sekä kahdenkeskisiä yhteistyösopimuksia muun muassa Bhutanin tarkastusviraston kanssa. Tarkastusvirasto toimii ulkoisen tilintarkastajan tehtävissä Itämeren suojelukomissio HELCOMissa, Euroopan eteläisessä observatoriossa ESOssa ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa. Lisäksi tarkastusvirastolla on yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, EU:n komission ja OECD:n, kanssa.