Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta VTV pystyy työssään hyödyntämään muiden tarkastusvirastojen kokemuksia ja jakamaan osaamista. Tämä tukee ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tehokasta toteuttamista ja kehittämistä ja luo siten edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Painopisteet VTV:n kansainvälisessä tarkastusyhteistyössä suunnitelmakaudella 2022–2026 ovat:

  • tarkastustyön vaikuttavuus sekä ylimpien tarkastusviranomaisten rooli julkishallinnon uudistusten ja kestävän taloudenhoidon edistämisessä

  • digitalisaatio ja data-analytiikka

  • YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • ympäristötarkastus.

VTV osallistuu näitä painopisteitä koskeviin yhteistyöprojekteihin silloin, kun osallistuminen tukee viraston oman toiminnan tehokasta toteuttamista. Lisäksi VTV jakaa eri keinoin tietoa ja kokemuksia ulkoisen tarkastuksen yhteiskehittämisen periaatteen mukaisesti. Kansainvälinen yhteistyö toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ilmastoystävällisesti hyödyntäen mahdollisimman paljon esimerkiksi etäosallistumista.

VTV:n kansainvälisen yhteistyön ydintehtäviin kuuluu ulkoisen tarkastuksen standardien ja ohjeistuksen (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements) kehittäminen. Tähän työhön osallistutaan ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisessä kattojärjestössä INTOSAIssa (International Organization for Supreme Audit Institutions). Tarkastusvirasto osallistuu myös Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisen tarkastuksen ja riippumattoman finanssipolitiikan valvonnan kansainväliseen tarkastus- ja valvontayhteistyöhön sekä toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomaisena.

VTV osallistuu EUROSAIn (Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten yhteistyöjärjestö, European Organisation of Supreme Audit Institutions) ympäristötarkastuksen, tarkastusetiikan ja IT-tarkastuksen työryhmiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii vuosina 2020–2025 INTOSAIn ympäristötyöryhmän (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) puheenjohtajana. Tarkastusvirastossa toimii tämän INTOSAIn suurimman työryhmän (76 osallistujamaata) sihteeristö, joka vastaa työryhmän käytännön asioista sekä työohjelman toimeenpanosta. VTV:n toiminnan kannalta tärkeitä ovat myös ne INTOSAIn työryhmät, joiden aiheita ovat julkisen velan tarkastus, Big Data, rahoitusmarkkinat ja sääntelyuudistukset, SDG-tavoitteet ja niiden indikaattorit sekä tieteen ja teknologian vaikutukset tarkastukseen.

EU-yhteistyön (EU Contact Committee) puitteissa VTV on puheenjohtajana finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa ja osallistuu muun muassa pankkiunionityöryhmän toimintaan. Lisäksi tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä toimii pohjoismaisissa covid-19- ja ennakointiverkostoissa.

Tarkastusvirasto toimii ulkoisen tilintarkastajan tehtävissä Itämeren suojelukomissio HELCOMissa, Euroopan eteläisessä observatoriossa ESOssa ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa. Lisäksi VTV:llä on yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, EU:n komission ja OECD:n kanssa.