Henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet

Tarkastusviraston henkilöstöpolitiikka perustuu VTV:n arvoihin, ja sillä toteutetaan VTV:n strategiaa. Henkilöstöpolitiikka muodostaa periaatteet henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohdiksi ja kertoo viraston henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteet. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Rekrytoinnit

Viraston henkilöstön ikärakenne painottuu voimakkaasti vanhempiin ikäluokkiin. Tulevien vuosien eläköityminen on yksi keskeinen henkilöstösuunnitteluun vaikuttava asia. Eläköitymisten seurauksena avautuvia virkoja on täytettävä tai työtehtäviä organisoitava uudelleen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä organisaation tehtävien kannalta keskeisen osaamisen siirtämiseen, täytettävien virkojen osaamistarpeiden määrittelyyn, tehtävänkuvien kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja tarvittavan uuden henkilöstön rekrytointiin. Tarkastusviraston henkilöstösuunnittelun ja uusien rekrytointien lähtökohtana ovat strategiset osaamistarpeet. Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaamistarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella, sisäisillä tehtäväkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä.

Osaamisen kehittäminen

Tarkastusviraston menestyksekäs toiminta on ennen kaikkea kiinni siitä, että tarkastusvirastossa on osaava, hyvinvoiva, motivoitunut ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä henkilöstö. Osaamisen johtamiseen kuuluvat jokaisen kanssa vuosittain käytävät osaamiskeskustelut ja niiden pohjalta toteutettavat osaamisen kehittymistä tukevat toimenpiteet. Jokainen virastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Osaamisen kehittämisessä painopiste on siirtynyt entistä voimakkaammin yksittäisistä, kertaluonteisista koulutuksista jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, jossa osaaminen kehittyy kaikissa työuran vaiheissa. Keskeisenä osaamisen kehittämisen muotona on työssä oppiminen eri projekteissa työskentelemällä ja oman osaamisen jakaminen.

Henkilöstön osaamisen hallinnan ja työssä onnistumisen tukemisessa korostuvat jatkuva keskustelu tavoitteista ja kehittymisestä, palautteen antaminen sekä valmentava työote. Osaamisen hallinnan ja osaamiskeskustelujen tueksi käyttöönotetun Osaava-järjestelmän tehokas hyödyntäminen ja käytön laajentaminen on yksi keskeinen tavoite.

Työhyvinvointi

Henkilöstön motivaatio ja hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa. Virastossa laaditaan vuosittain työhyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan työhyvinvoinnin painopistealueet. Valtionhallinnon yhteinen henkilöstötutkimus VMBaro toteutetaan vuosittain siten, että joka toinen vuosi tulosten analysoinnin pohjalta valitaan henkilöstön kanssa yhteistyössä työhyvinvoinnin painopistealueet ja suunnitellaan konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Joka toinen vuosi kyselyn tuloksilla seurataan, onko toteutetuilla toimenpiteillä saatu aikaan toivotut vaikutukset.

VMBarosta saatavaa tietoa tuetaan Fiilismittarilla. Fiilismittauksessa vastataan säännöllisesti eri väitteisiin, jotka muodostuvat työhyvinvoinnin painopistealueista. Fiilismittari antaa johdolle, esimiehille, henkilöstöpalveluille sekä koko henkilöstölle tärkeää reaaliaikaista tietoa muun muassa henkilöstön työssä viihtymisestä ja siitä, miten valitut työhyvinvoinnin painopistealueet kehittyvät vuoden aikana.

Työpaikkaselvitys toteutetaan työterveyshuollon toimesta kolmen vuoden välein, ja seuraavan kerran se tehdään keväällä 2022. Työpaikkaselvitys on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa, ja sillä arvioidaan työn ja työpaikan olosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta.

VTV:llä on käytössä henkilöstön työkykyä ja suoriutumista tukemaan aktiivisen tuen toimintamalli, kriisiopas erilaisten kriisien varalle, ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsittelystä sekä toimintaohje päihdeongelmatilanteissa. Toimintamallit on päivitetty ja ensi vuonna kiinnitetään erityistä huomiota niiden tunnetuksi tekemiseen ja soveltamiseen.

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon ja henkilöstöjärjestöjen kvartaalitapaamisissa. Seurannassa ja arvioinnissa tarkastellaan kaikkia henkilöstöpolitiikan teemoja.