Henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet

Henkilöstöpolitiikka perustuu tarkastusviraston arvoihin, ja sillä toteutetaan tarkastusviraston strategiaa. Henkilöstöpolitiikan painopisteenä ja tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Henkilöstöpolitiikka määrittää tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen vision ja tahtotilan. Se luo edellytykset suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle henkilöstöjohtamiselle. Henkilöstöpolitiikka perustuu tarkastusviraston arvoihin, muodostaa periaatteet henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohdiksi ja kertoo viraston henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteet.

Osaamisen johtamisella huolehditaan siitä, että tarkastusvirastossa on sen tehtävien ja strategian toteuttamisen edellyttämä osaaminen. Jotta henkilöstö voi omaksua uusia työtapoja ja uuden toimintakulttuurin sekä kasvattaa digitaalista kyvykkyyttään, tulee tarkastusviraston sitoutua laaja-alaisesti osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin ja resursointiin. Osaamisen johtamiseen kuuluvat jokaisen kanssa vuosittain käytävät oppimiskeskustelut ja niiden pohjalta suunnitellut ja toteutettavat osaamisen kehittymistä tukevat toimenpiteet. Jokainen virastolainen vastaa tehtäviensä vaatiman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Keskeisenä osaamisen kehittämisen muotona on työssä oppiminen eri projekteissa työskentelemällä ja oman osaamisen jakaminen. Henkilöstölle tarjotaan lisäksi monipuolisia mahdollisuuksia osallistua sekä ammatillisia valmiuksia että työyhteisövalmiuksia ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin ja valmennuksiin.

Tarkastusviraston strategisen muutoksen ytimessä on viraston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen yhtenäistämällä toimintatapoja ja lisäämällä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Projekteissa hyödynnetään joustavasti viraston koko henkilöstön osaamista. Tiimeissä tapahtuva projektityöskentely edellyttää tiimityö- ja tiiminjohtamistaitoja, projektiosaamista, valmentavan johtamiskulttuurin omaksumista sekä kykyä systeemiseen ajatteluun. Henkilöstön potentiaalia ja osaamisen kehittymistä tuetaan strategian mukaisesti, suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla. Kehittymiseen investoidaan etenkin strategisesti kriittisillä alueilla.

Henkilöstön osaamisen hallinnan ja työssä onnistumisen tukemisessa korostuvat jatkuva keskustelu tavoitteista ja kehittymisestä, palautteen antaminen sekä valmentava johtaminen. Valmentavalla johtamisella pyritään lisäämään vuorovaikutusta ja siten autetaan henkilöstöä työskentelemään tavoitteellisesti ja saavuttamaan työn tavoitteet. Osaamisen hallinnan ja kehittymiskeskustelujen tueksi otetaan käyttöön uusi osaamisen hallinnan järjestelmä.

Tarkastusviraston henkilöstösuunnittelun ja uusien rekrytointien painopisteenä ovat strategiset osaamistarpeet. Periaatteena on, että ulkoisilla rekrytoinneilla täytetään sellaisia osaamisen tarpeita, joita ei voida hoitaa henkilöstökoulutuksella, sisäisillä tehtäväkierroilla tai tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Eläköitymisten, virkavapaiden tai muiden henkilöstömuutosten mahdollistamien ulkoisten rekrytointien painopisteenä on viraston tehtävien suorittamiseksi tarvittavan uuden osaamisen hankinta. Tarkastusviraston aiemmasta toimintatavasta poiketen ulkoisissa rekrytoinneissa voidaan jatkossa käyttää koeaikaa.

Henkilöstön motivaatio ja hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa. Tarkastusviraston työhyvinvoinnin kehittämiseksi virastossa on otettu käyttöön VMBaro-työhyvinvointikysely. Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun henkilöstön kanssa laaditaan yhteistyössä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Suunnittelukaudelle valitaan muutamia konkreettisia kehittämistoimenpiteitä ja suunnitelman toteutumista seurataan uusimalla kysely vuosittain. Lisäksi työyhteisön hyvinvointia tullaan seuraamaan reaaliaikaisilla työilmapiirikyselyillä. Työkyvyn ylläpitämiseksi jatketaan aktiivisen tuen mallin mukaista toimintaa varhaisten työkykyriskien tunnistamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon ja henkilöstöjärjestöjen kvartaalitapaamisissa. Seurannassa ja arvioinnissa tarkastellaan kaikkia henkilöstöpolitiikan teemoja.