Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelma kaudelle 2020–2024

Tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoiminta perustuu tarkastussuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2020 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2020–2024. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma.

Toimintaympäristö ja voimavarat


Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatyö kohdennetaan valtiontaloudellisesti yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin ja teemoihin sekä valtiontalouden olennaisiin riskeihin.

Lue lisää

Tarkastus- ja valvontatoiminnan painopisteet ja raportointi


Tarkastussuunnitelmassa käsitellään tarkastustoiminnan ja kehittämisen painopisteet, tarkastustoiminnan tehtävät ja tavoitteet sekä tarkastusaiheet.

Lue lisää

Tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet


Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihealueelle.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Kestävä julkinen talous


Tarkastusviraston keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelua ja hallintaa varten. Tarkasteltavia teemoja ovat finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallinta.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Kestävä hallinnon kehittäminen


Valtiontalouden tarkastusviraston strategiassa yhdeksi sisällölliseksi painopisteeksi on määritelty tiedon tuottaminen tukemaan hallinnon kehittämistä, vahvistamaan kestävän kehityksen ja valtion taloudenhoidon yhteyttä sekä varmistamaan lainsäädännön laatua. Käynnissä olevat hallinnon uudistukset, pyrkimys kohti yhtenäistyvää ja tehostuvaa julkista hallintoa sekä laajeneva kokeilukulttuuri ja rakenneuudistukset tarvitsevat tuekseen tietoa.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta


Yksi Valtiontalouden tarkastusviraston kohteena oleva kokonaisuus on Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta, joka koostuu kuudesta osa-alueesta.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Toimiva tiedonhallinta


Toimiva tiedonhallinta -aihekokonaisuuteen kuuluvat asiat, jotka koskevat valtion taloudenhoidon yhteisiä tietovirtoja, valtiontason tietojen luotettavuutta, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitystä, konsernitiedon kehittämistä, valtion riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa sekä talousarvion noudattamista.

Lue lisää

Valvontatoiminta: Finanssipolitiikan valvonta


Finanssipolitiikan valvonnan perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että finanssipolitiikka ja sen valmistelu edistävät julkisen talouden kestävyyttä. Valvonnalla varmennetaan finanssipolitiikan tavoitteiden asettamista sekä arvioidaan sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista. Valvonnalla varmennetaan myös finanssipolitiikan pohjana käytettävien ennusteiden luotettavuutta. Yhtenä tavoitteena on edistää sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Lue lisää

Valvontatoiminta: Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta


Valtiontalouden tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja tasapuolinen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa. Valvonnalla voidaan ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaalirahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolue- ja vaalirahoituksen tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mahdollistaa epäasiallisen rahoituksen havaitsemisen.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta


Kansainvälisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan kehittämisessä. Erityisesti kansainvälisestä toiminnasta haetaan syötteitä ja välineitä, joiden avulla tarkastusviraston toiminta luo edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen.

Lue lisää

Henkilöstöpolitiikan painopisteet


Henkilöstöpolitiikka määrittää tarkastusviraston henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen vision ja tahtotilan. Se luo edellytykset suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle henkilöstöjohtamiselle. Henkilöstöpolitiikka perustuu tarkastusviraston arvoihin, muodostaa periaatteet henkilöstöasioiden hoitamisen lähtökohdiksi ja kertoo viraston henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteet. Henkilöstöpolitiikka ohjeistaa ja tukee strategian toteuttamista.

Lue lisää

Osaamisen kehittämisen painopisteet


Valtiontalouden tarkastusvirasto on uudistanut strategiansa ja johtamisjärjestelmänsä. Muutoksen tavoitteena on laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monipuolista osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittäminen onkin nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Osaamisen kehittämisellä tähtäämme siihen, että saamme valmiuksia tehdä asioita uudella tavalla ja näin luoda strategiamme mukaista uudenlaista organisaatiokulttuuria.

Lue lisää

Tulostavoitteet


Valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava.

Lue lisää