Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelma kaudelle 2021–2025

Tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatoiminta perustuu tarkastussuunnitelmaan. Suunnitelma sisältää toiminnan tulostavoitteet vuodelle 2021 sekä resurssilaskelmat ja voimavarojen kohdentamisen toiminta- ja taloussuunnittelukaudelle 2021–2025. Tarkastussuunnitelma on myös talousarviolainsäädännössä tarkoitettu toiminta- ja taloussuunnitelma.

Toimintaympäristö ja voimavarat

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus- ja valvontatyö kohdennetaan valtiontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin ja ilmiöihin sekä valtiontalouden olennaisiin riskeihin.

Lue lisää

Tarkastus- ja valvontatoiminnan painopisteet ja raportointi

Tarkastussuunnitelmassa käsitellään tarkastustoiminnan ja kehittämisen painopisteet, tarkastustoiminnan tehtävät ja tavoitteet sekä tarkastusaiheet.

Lue lisää

Tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihealueelle.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Kestävä julkinen talous

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalue koostuu viidestä osa-alueesta: finanssipolitiikka, valtion omaisuuden hallinta ja investoinnit, rahoitusriskit, valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja valtion toimintojen järjestäminen sekä rahoitussektorin sääntely ja valvonta.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Kestävä hallinnon kehittäminen

Hallinnon kehittämisen ja kestävän kehityksen teemat kytkeytyvät moneen hallinnonalaan ja toimintoon. Keskeiset painopisteet liittyvät valtioneuvoston yhtenäisyyteen, johtamis- ja ohjausjärjestelmien toimivuuteen ja uudistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tiedon käyttöön päätöksenteossa.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalueen tarkastukset ovat painottuneet hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueiden sekä niiden välisten yhteyksien toimivuuden, tehokkuuden ja välillisten taloudellisten vaikutusten arviointiin.

Lue lisää

Tarkastustoiminta: Toimiva tiedonhallinta

Toimiva tiedonhallinta -aihekokonaisuuteen kuuluvat asiat, jotka koskevat valtion taloudenhoidon yhteisiä tietovirtoja, valtiontason tietojen luotettavuutta, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitystä, konsernitiedon kehittämistä, valtion riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa sekä talousarvion noudattamista.

Lue lisää

Valvontatoiminta: Finanssipolitiikan valvonta

Finanssipolitiikan valvonnan perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että finanssipolitiikka ja sen valmistelu edistävät julkisen talouden kestävyyttä. Valvonnalla varmennetaan finanssipolitiikan tavoitteiden asettamista sekä arvioidaan sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista. Valvonnalla varmennetaan myös finanssipolitiikan pohjana käytettävien ennusteiden luotettavuutta. Yhtenä tavoitteena on edistää sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Lue lisää

Valvontatoiminta: Vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on poliittisesti riippumattomana toimijana uskottava ja tasapuolinen valvontaviranomainen vaali- ja puoluerahoitusasioissa. Valvonnalla voidaan ehkäistä ja havaita puoluelain ja vaalirahoituslain vastaisia rahoitusmenettelyitä ja näin vaikuttaa puolue- ja vaalirahoituksen tosiasialliseen lainmukaisuuteen. Valvonta mahdollistaa epäasiallisen rahoituksen havaitsemisen.

Lue lisää

Tarkastus- ja valvontatoiminnan digitalisaatio

Tarkastusvirasto on käynnistänyt strategiansa mukaisen digitalisaation kehittämisohjelman vuosille 2021–2023. Sen tavoitteena on tuotteistaa digitaalisia ja data-analytiikan ratkaisuja, jotka vapauttavat asiantuntijoidemme aikaa itse tarkastustyöhön projektien kaikissa vaiheissa – aina suunnittelusta toteutukseen ja siihen, kun tarkastustieto saatetaan asiakas- ja sidosryhmiemme käyttöön.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta tarkastusvirasto pystyy työssään hyödyntämään muiden tarkastusvirastojen kokemuksia ja jakamaan osaamistaan. Tämä tukee ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan tehokasta toteuttamista ja kehittämistä ja luo siten edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue lisää

Henkilöstöpolitiikan kehittämisen painopisteet

Henkilöstöpolitiikka perustuu tarkastusviraston arvoihin, ja sillä toteutetaan tarkastusviraston strategiaa. Henkilöstöpolitiikan painopisteenä ja tavoitteena on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Lue lisää

Osaamisen kehittämisen painopisteet

Osaamisen kehittäminen on nostettu strategiakauden yhdeksi painopisteeksi. Osaamisen kehittämisellä tähtäämme siihen, että saamme valmiuksia tehdä asioita uudella tavalla ja näin luoda strategiamme mukaista uudenlaista organisaatiokulttuuria.

Lue lisää

Vaikuttavuustavoitteet ja tulostavoitteet

Valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti vaikuttava. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu kuusi tulostavoitetta.

Lue lisää